Sunday, January 17, 2016

Soal UTS PAI Kelas VI Semester 2

Download Kumpulan Soal LENGKAP

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D didepan jawaban yang benar !

1. Al-Maidah artinya ….
    A. kamar-kamar B. Segumpal darah C. hidangan D. lebah
2. Memakan bangkai, darah dan daging babi hukumnya adalah ....
    A. wajib B. haram C. sunnah D. makruh
3. Surah dan ayat yang terakhir turun adalah ….
   A. Al-Alaq : 1-5 B. An-Nas C. An-Nisa : 3 D. Al-Maidah ayat 3
4. Al-Hujurat artinya ….
   A. kamar-kamar B. Segumpal darah C. hidangan D. lebah
5. Orang yang mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling ....
    A. berhasil B. baik akhlaknya C. bertaqwa D. sukses
6. Manusia diciptakan berbeda agar saling ....
    A. bermusuhan B. mengejek C. mengenal D. Berperang
7. Haji terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW disebut  ….
    A. Haji Wada’ B. Hai Ifrad C. Haji Qiran D. Haji Tamattu
8. Mengundi nasib dengan anak panah hukumnya  ….
    A. wajib B. haram C. sunnah D. makruh
9. Istilah saling mengenal dalam Islam disebut ….
    A. taqarrub B. tahallul C. Tawaddu’ D. Ta’arruf
10. “Dan telah Aku cukupkan kepadamu ....
    A. agamamu B. agama bagimu C. nikmatKu D. nikmatmu

11. Surat Al-maidah ayat 3 dimulai dengan kalimat..........
      a.  Alyauma                           b.  Khurimat
      c.  Wanatihatu                        d.  ghofuururrohiim

12. Penjelasan tentang makanan-makanan yang haram terdapat dalam surat
         Al-Maidah ayat..........
      a.  1                                        b.  2
      c.  3                                       d.  4

 13. Khurimat Artinya.......
      a.  diharamkan                       b.  Bangkai
      c.  darah                                d.  saudara

14. Berikut ini adalah makanan yang diharamkan, kecuali.......
     a.  bangkai                             b.  Darah
     c.  daging babi                       d.  Ikan laut

15. Syu'uban Artinya.......
    a.  bersuku-suku                    b.  Saling mengenal
    b.  berbangsa-bangsa             d.  Berbeda bahasa

16. Kemuliaan seseorang diukur dengan tinggi rendahnya......
     a.  keturunan                          b.  badan
     c.  takwa                               d.  semangat

17. Innalloha 'alimun ...............
     a.  ghofur                               b.  khalim
     c.  sukur                                d.  khobir

18. Lafal “Uhilla” mempunyai arti........
      a.  disembelih                        b.  tercekik
      c.  ditanduk                           d.  dibunuh

19. Ketentuan atau ketetapan Allah disebut.......
      a.  qada                                 b.  qadar
      c.  kiamat                              d.  Balasan

20. Hukum mempercayai qada dan qadar adalah.......
    a.  mubah                              b.  sunah
    c.  wajib                                d.  Makruh

21.  Ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat dirubah oleh manusia
        disebut takdir......
        a.  mualak                              b.  Munakosah
        c.  mubram                            d.  Sugra

22.  Arti surat An-Najm ayat 40 adalah sesungguhnya ............itu kelak akan
       diperlihatkan (kepadanya).
        a.  perbuatannya                    b.  usahanya
        c.  kelakuannya                     d.  Amalnya

 23.  Dalam menghadapi cobaan kita harus........
         a.  sabar                                 b.  semangat
         c.  frustasi                              d.  Usul

24.  Setelah berusaha dan mendapatkan hasil yang baik kita harus.........
        a.  tawakal                             b.  semangat
        c.  bersyukur                         d.  Bersorak

25.  Dalam berusaha sebaiknya kita.........
        a.  membabi buta                   b.  bersungguh-sungguh
        c.  menerima                          d.  Bertawakal

26.  Usaha yang disertai dengan doa disebut.........
        a.  bekerja                              b.  pasrah
        c.  tawakal                             d.  Ikhtiar

27.  Sebutan bagi kaum muslim penduduk Mekah yang melakukan hijrah
        ke Madinah adalah........
       a.  ansor                                 b.  quraisy
       c.  muhajirin                          d.  Ab’ad

28.  Perintah Allah kepada kaum muslim Mekah untuk melaksanakan hijrah
       terdapat pada Al-Qur’an
        surat.......
        a.  An-Nisa                            b.  An-Nur
        c.  An-Naml                          d.  An-Najm

29.  Dalam perjalanan hijrah, Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar sempat
       singgah di gua sur selama........hari sambil menunggu suasana aman.
       a.  2                                       b.  3
       c.  4                                       d.  5

30.  Ansar artinya.......
        a.  penolong                          b.  penyokong
        c.  pengikut                           d.  penerima

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Pada masa jahiliyah nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah . . . .
2. As-Siddiq artinya . . . .
3. Sebutan Abu Bakar setelah masuk Islam adalah . . . .
4. Umar bin Khattab adalah khalifah yang ke . . . .
5. Gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab adalah . . . .
6. Hukum melaksanakan puasa Ramadan adalah  . . . .
7. Puasa dalam arti bahasa  adalah . . . .
8. Salat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ialah . . . .
9. Makan dan minum pada saat puasa hukumnya . . . .
10. Berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah hukumnya . . . .

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Apa yang dimaksud dengan puasa?
2. Sebutkan 3 hal-hal yang dapat membatalkan puasa!
3. Apa saja hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa?
4. Jelaskan pengertian Surah/ayat Makkiyah dan Madaniyah!
5. Sebutkan 4 sifat wajib bagi Rosul !

Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP