Sunday, January 10, 2016

Soal Ulangan Tengah Bahasa Jawa kelas 3 Semester II

Download Kumpulan Soal LENGKAP

I. Wenehana tandha (X) aksara a, b, c utawa d ing jawaban kang bener!
1. Jamu godhong kates kena kanggo tamba lara…
a. Untu                                              c. panas
b. Kulit                                              d. mripat
2.Supaya ora gampang lara untu kudu sregep…
a. Kemu                                             c. ngombe
b. Sikatan                                           d. mangan
3. Jahe, kencur, kunir, iku kalebu…
a. Woh-wohan                                   c. gegodhongan
b. Empon-empon                               d. buah-buahan
4. Ragangane layangan digawe saka….
a. Kayu jati                                        c. debog
b. Pring                                              d. karet
5.Pocung iku kalebu tembang….
a. Dolanan                                         c. macapat
b. Gedhe                                            d. tengahan
6.            
  Yen ditulis Latin yaiku….
\a.  ata tata                                           c. bata nata
b.  Nata bata                                       d. tata bata
7. Tembang Macapat iku cacahe ana…
a. 8                                                    c. 10
b. 9                                                    d. 11
8.Layang kanggo tuku obat jenenge….
a.Surat dokter                                   c. resep
b.Surat obat                                      d. buku berobat
9.Ukara ing ngisor iki sing kalebu dolanan yaiku…
a. Gobag sodor                                  c. senam
b. Dhakon                                          d. jamuran
10.  Aksara Jawa iku cacahe ana….
a. 25                                                  c. 20
b. 30                                                  d. 35

II.  Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi patitis !
1. Panganan sing marakake lara untu iku antarane…….
2. Pocung, Maskumambang, Pangkur, klebu tembang……
3.                                                   Yen ditulis Latin yaiku……..
4. Tulisen nganggo aksara Jawa. Dara sanga …………….
5. Puskesmas iku singkata saka…….
6. Contone gegodhongan sing kena dienggo jamu yaiku….
7. Kewan sing nyebarake penyakit demam berdarah yaiku…..
8. Kecik iku isi sawo, yen beton isi…….
9. Pembarepe Pandhawa yaiku…..
10. Adik lagi adus, dene Bapak nembe……

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !
( wacanen crita Bledug Kuwu buku Remen Basa Jawi hal 89-90 )

1. Apa irah irahane wacan sing kok waca kuwi?
2.Sapa sing nggoleki bapake?
3.Sapa sing nemu endhog ?
4. Ing ngendi dununge Bledug Kuwu ?
5.Kena apa Naga diseriki tangga teparo ?
Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP