This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tuesday, December 6, 2016

Latihan Soal Ulangan Akhir Semester I Mata Pelajaran Matematika Kelas III

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Akhir Semester I Mata Pelajaran Matematika Kelas III yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan menyilang a, b, c atau d pada jawaban yang sudah disediakan!

Monday, December 5, 2016

Latihan Soal UAS semester 1 Bahasa Jawa Kelas III

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Akhir Semester I Mata Pelajaran Bahasa Jawa   Kelas III yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Isinana cecek cecek ing ngisor iki kanthi nyilang (X) jawaban a, b, c utawi d !
1. Nyambut gawe bareng-bareng kanti iklas arane ...
    a.kerja bakti                c. sambatan
    b. bersih desa              d. rodha

2. Rinto :” ....”
    Pak Budi :” mangga Dimas ana, kene Mlebua “
    Ukarane Rinto yaiku ...
    a. Dimas ana, Pakdhe?
    b. Apa Dimas wonten dalem, Pakdhe?
    c. Kulanuwun. Dimas wonten, Pakdhe ?
    d. Kulanuwun , pakdhe. Kula kancanipun Dimas , Pakdhe.

Kanggo soal nomer 3-5
Setra : “ Arep menyang ngendi, kok nggawa linggis barang , Min?
Ratmin :”Ngrewangi bongkar empyak omahe Pak Burhan.”
Setra :” Sambatan ta?”
Ratmin :” Kabeh sak Rt diaturi , Ayo melu .”
Setra :“ Sik... dak raup, aku kawanen tangine.”
3. Setra menyang omahe Pak Burhan arep ...
    a. Ngrewangi  mbongkar empyak
    b. Ngeterake linggis
    c. Dolan
    d. Kerja bakti

4. Kagiyatan kang arep ditindakake dening Setra lan Ratmin yaiku ...
    a. Sambatan               c. tetulungan
    b. Kerjabakti               d. rondha

5. Gawene tangi kawanen nuli diarani ...
   a. Nglilir                    c. keturon
   b. Ngepluk                d. angkler

6. Ing desaku ora ana sing padudon, panguripane tansah ...
   a. Regejegan              c. Guyup rukun
   b. Tetulungan            d. Sengitan

7. Mangsa udan diarani mangsa...
    a. Ketiga                       c. mareng
    b. Rendheng                d. labuh

8. Ngresiki beras nggo tampah diarani ...
   a. Ngangsu                    c. napeni
   b. Mususi                       d. ngisahi

9. Bocah kang tindak-tandukke becik bakal ...
   a. Digethingi kancane                 c. Disingkiri kancane
   b. Disenengi kancane                  d. Dirasani kanca

10. Pinanggih bu Guru sore-sore ature ...
   a. Wilujeng enjing, Bu.
   b. Wilujeng siyang, Bu.
   c. Wilujeng sonten, Bu.
   d. Wilujeng Tindak, Bu.

11. Marang adhik tembunge manhuk. Marang ibu tembunge ...
   a. Mantuk                 c. dhalem
   b. Kondur                  d. kesah

12. Ngakon tamu mlebu ngomah tembunge ...
   a. Mangga dipun rahapi
   b. Mangga pinarak wonten nglebet
   c. Mangga lenggah ngriki
   d. Mangga dipun unjuk

13. Kang nabuh gamelan arane...
     a. Waranggana            c. niyaga
     b. Dhalang                    d.paraga

14. Murid micara marang gurune nggunakake basa ...
     a. Krama                        c. gaul
     b. Ngoko                       d. padinan

15. Wayang kang swantene alus yaiku...
     a. Punthadewa               c.  Janaka
     b. Werkudara                  d. Duryudana

16. Ing ngisor iki kalebu Pandhawa, kajaba ...
     a. Semar                              c. Nakula
     b. Punthadewa                   d. Werkudara

17. Bapak :” Besuk iku  wis mangsa rendheng. Becike tegale sesuk ditanduri apa Le?”
      Pian :” Ditanemi dhele , kacang napa jagung mawon bapak.”
      Sing diadharake Pian kelebu taneman ..
      a. Pala Pendhem                c. Pala kasimpar
      b. Palawija                            d.pala kitri

18. Piranti kanggo malik lemah arane ...
      a. Arit                             c. linggis
      b. Pacul                          d. bendho

19. Sawahe rampung di luku saiki wancine ...
     a. Digaru                       c. dipanen
     b. Dipacul                      d. didhaut

20. Supaya ora kepanasen pak tani nganggo ... ana sirah.
     a. Topi                               c. tutup
     b. Pacul                             d. caping

21. Lemah sing wis dipaculi banjur ... supaya disa diuluri kacang.
     a. Dibolong                       c. ditaju
     b. Ditutupi                         d. ditujesi

22. Papan kanggo nyimpen asil panen arane ...
     a. Lesung                         c. senthong
     b. Lumbung                     d. genthong

23. Ning tlatah pegunungan hawane krasa ...
     a. Sumuk                           c. panas
     b. Tintrim                          d. atis

24. Sekolahe rada adoh saka omah. Supaya ora telat tangine kudu luwih ...
     a.  Awan                            c. dhisik
     b. Cepet                            d. esuk

25. Ani gawa sampur, dheweke arep gladhen ...
     a. Wayang                         c. mbeksa
     b. Nembang                      d. karawitan

26. Piranti kanggo rondha muni sarana dithuthuk arane ...
     a. Sempritan                          c. kenthongan
     b. Tongkat                               d. ketipung

27. Liwat sangarepe wong liya sirahe kudu ...
      a. Ndangak                               c. mlengos
      b. Ndhungkluk                          d. mengkleng

28. Sangune ora kanggo jajan kabeh. Ana sing digawa mulih kanggo ...
      a. Awet                                         c. Ora entek
      b. Jajan meneh                            d. nyelengi

29. Tangan kiwa ngagem tangan tengen banjur diselhake ana ngarep wektu ngadeg arane ...
      a. Ngapurancang                        c. sendhakep
      b. Malangkerik                            d. nantang

30. Aku numpak. Menawi ibu tembunge ...
     a. Nyengklak                   c. mios
     b. Nitih                             d.minggah

II. Isinana kanthi bener!
1. Parine kuning wayahe ...
2. Piranti kanggo ngrontokake pari saka gagange arane ...
3. Montor mabur iku mlakune ana ...
4. Adhine bapak kang wadon ko undang ...
5. Tembungku adus , menawa simbah tembung adus diganti ...
6. Angka 9 tulisane ...
7. Angka 21 basa kramane ...
8. Raden janaka pinteroleh senjata ...
9. Nalika mudhun bis sing mudhun  dhisik sikil ...
10. Ing wayah bedhidhing hawane krasa ...

III. Isinana!
1. Kancamu ora bisa garap PR. Apa sing ko tindakake?
2. Aranana papan umum kang ana ing sakubengmu 3 bae !
3. Gawea ukara kang temane among tani!
4. Kepriye carane sikatan sing bener iku?
5. Aranana kesenian tradhisional cacah 3 bae!

Wednesday, November 9, 2016

Latihan Soal Ulangan Kelas 2 Semester 2 Tentang Kerjasama di Lingkungan Tetangga

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Harian Semester II Mata Pelajaran IPS  Bab Kerjasama di Lingkungan Tetangga  Kelas II yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan menyilang a, b atau c pada jawaban yang sudah disediakan!
1. Seseorang yang rumahnya berada di depan rumahmu dapat dikatakan sebagai ...
   a. Kerabat               b. Keluarga                    c. tetangga

2. Dalam hidup bertetangga sebaiknya kita selalu menjalin...
   a. Kerukunan                 b. Permusuhan       c. perselisihan

3. Untuk menciptkan lingkungan yang sehat perlu ... antar tetangga.
   a. Kerjasama                b. Perjuangan                 c. uang

4. Kerjasama dilakukan untuk kepentingan ...
    a. Kelompok                   b. Peribadi       c. bersama

5. Tetangga yang baik adalah tetangga yang saling ...
    a. Membantu                  b. Mencemooh                c. bersaing

6. Agar kebersihan lingkungan tetap terjaga, perlu diadakan ...
    a. Gotong royong             b. Kerjabakti                 c. ronda malam

7. Melihat tetangga kita sedang sakit, sebaiknya kita ...
    a. Membesuk                      b. Menhindar               c. pura-pura tidak tahu

8. Umumnya tugas ibu-ibu sewaktu kerjabakti adalah ...
   a. Memangkas pohon
   b. Menyediakan makanan
   c.Membersihkan selokan

9.  Memperbaiki jembatan yang rusak dilakukan secara ...
    a. Bergantian                  b. Gotong royong                c. sendiri

10. Kerja sama harus dilakukan dengan saling ...
    a. Menjatuhkan               b. Merugikan           c. menguntungkan

11. Ronda malam biasanya dilakukan secara ...
    a. Sukarela                    b. Bergiliran                       c. tetap

12. Ronda malam dilakukan pada waktu ... hari.
    a. Siang                  b. Malam                       c. pagi

13. Gotong royong membuat pekerjaan yang berat terasa lebih ...
    a. Ringan                 b. Berat                     c. banyak

14. Jika di kampungmu ada kegiatan kerja bakti sebaiknya kamu ...
    a. Bermain             b. Membantu                c. melihat

15. Kerja sama dapat memupuk rasa ...
    a. Ikhlas                   b. Individu              c. persatuan

II. Jawablah titik-titi di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1.  kerja bakti seharusnya dilakukan oleh semua warga dengan ...
2. Kerja bakti sebaiknya dillakukan setiap ...
3. Semua warga yang tinggal satu kompleks dengan kita dapat dikatakan sebagai ...
4. Keamanan lingkungan tempat tinggal menjadi tanggung jawab ...
5. Kerja bakti merupakan contoh kerja sama di lingkungan ...
6. Warga yang tidak mau bekerjasama biasanya akan ..
7. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah ...
8. Satuan pengamanan merupakan kepanjangan dari ...
9. Petugas keamanan setiap kampung dinamakan...
10. Melihat tetangga sedang sakit sebaiknya kita ...

III. Isilah dengan benar!
1. Apa yang kamu lakukan ketika tetanggamu sedang membutuhkan bantuan?
2. Apa yang dimaksud dengan tetangga?
3. Apa pengertian kerja sama?
4. Sebutkan bentuk-benntuk kerjasama dengan tetangga!
5. Jelaskan pengertian gotongroyong!

Latihan Soal UTS mapel IPS Kelas II semester 2

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Tengah  Semester II Mata Pelajaran IPS  Kelas II yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan menyilang a, b atau c pada jawaban yang sudah disediakan!

1. Anggota keluarga yang bertugas memenuhi kebutuhan keluarga adalah ...
    a. Ayah            b. Anak          c. ibu

2. Seorang pelajar tentunya memiliki peran untuk ...
   a. Belajar              b. Bermalas-malasa                c. bermain

3. Orang tua dari ayah dan ibu adalah...
    a. Ayah                b. Kakek          c. anak

4. Saat ibu sibuk membersihkan rumah, kita harus ...
    a. Menyingkir            b. Membantu         c. menghindar

5. Ketika kita ingin pergi bermain sebaiknya ...
   a. Pergi diam-diam
   b. Langsung pergi
   c. Minta izin orang tua

6. Saudara perempuan ayah disebut...
   a. Kakak               b. Bibi             c. paman

7. Jika kakakmu kesulitan dalam melakukan sesuatu,sebaiknya kamu ...
   a. Segera membantu
   b. Pura-pura tidak tahu
   c. mengacuhkannya

8. Anak yang tidak memiliki saudara disebut anak ...
   a. Tunggal    b. Pungut         c. angkat

9. Membantu orangtua merupakan ... anak.
    a. peran                           b. Keinginan              c. hak
10. Keluaarga inti disebut ...
    a. keluarga batih
    b. keluarga besar
    c. keluarga kecil

11. Tindakan yang kamu lakukan ketika ibumu sakit adalah ...
    a. Merawatnya
    b. Membiarkannya
    c. Pura-pura tidak tahu

12. Rajin belajar harus dilakukan mulai...
    a. Kecil     b. Sekarang        c. dewasa

13. Peran pembantu di rumah adalah ...
    a. Mengasuh dan mendidik anak
    b. Mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga
    c. Membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga

14. Ketika kamu sakit, yang memiliki peran untuk merawat kamu adalah...
    a. Dokter          b tua             c. tetangga

15. Perintah dari orangtua harus kita ...
    a. Patuhi        b. Biarkan            c. abaikan

16. Menjaga dan merawat suami merupakan kewajiban...
    a. kakek      b. Ibu         c. nenek

17. Perubahan peran  anak bekerja dimaksudkan untuk ...
    a. Membantu kebutuhan sehari-hari
    b. Membeli mainan
     c. jajan

18. Anak yang tidak memiliki ayah dan ibu disebut ...
    a. Yatim piatu        b. Yatim             c. piatu

19. Agar cita-cita kita dapat tercapai, kita harus rajin...
     a. Bermain                b. Belajar      c. bekerja

20. Kedudukan tiap tiap anggota keluarga ...
     a. Berbeda                b. Sam         c. sebanding

21. Melaksanakan peran dalam keluarga harus dilakukan dengan ...
     a. Sesuka hati                 b. Terpaksa        c. ikhlas

22. Kewajiban ayah dan ibu adalah mendidik anak hingga...
     a. Tua      b. Balita             c. dewasa

23. Perubahan peran dalm keluarga terjadi sesuai dengan...
     a. Perintah                 b. Paksaan              c. keadaan

24. Berikut ini yang termasuk contoh perubahan peran anak dalam keluarga adalah ...
     a. Anak menjadi pengamen
     b. Anak bermain dihalaman rumah
     c. Anak bersekolah

25. Ayah adalah suami dari ...
a. Bibi        b. Ibu         c. nenek

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang paling benar!
1. Pekerjaan ayah adalah mengajar di sekolah, berarti ayah seorang ...
2. Menaati perintah suami merupakan tugas ibu sebagai ...
3. Saudara laki-laki ibu disebut...
4. Orang tua laki-laki dari paman dan   bibi disebut...
5. Silsilah keluarga dapat digambarkan dalam bentuk ...
6. Anak dari paman dan bibi disebut...
7. Siswa yang sering mendapat juara termasuk siswa yang ...
8. Meraih juara kelas adalah pengalaman yang ...
9. Membersihkan rumah merupakan kuwajiban bagi seluruh anggota ...
10. Ketika guru menjelaskan materi di sekolah sebaiknya ...

III. Isilah!
1. Apa yang kamu lakukan jika ibu repot memasak?
2. Apa yang kamu lakukan jika adikmu kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah?
3. Apa  yang kamu lakukan jika ayah meyusruhmu untuk membelikan sesuatu?
4. Apa yang dimaksud dengan saudara  kandung?
5. Apakah sebutan untuk saudara yang lebih tua?

Friday, November 4, 2016

Latihan Soal Ulangan IPS Bab Pengalaman Berperan Dalam Keluarga Semester 2 kelas 2

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Harian Semester II Mata Pelajaran IPS  Bab Pengalaman Berperan Dalam Keluarga  Kelas II yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan menyilang a, b atau c pada jawaban yang sudah disediakan!
1. Di bawah ini contoh peran anak dalam keluarga adalah ...
    a. Membantu ibu  mencuci piring
    b. Meminta uang jajan kepada orang tua
    c. Bermain bersama teman di rumah

2. Kegiatan yang dilakukan ketika melihat ayah pulang dari kerja adalah ...
    a. Tidak memedulikan kedatangan ayah
    b. Pergi bermain bersama teman-teman
    c. Menyambut kedatangan ayah

3. Membantu meringankan beban orang tua adalah peran dari seorang ...
    a. Ibu              b. Anak                        c. ayah

4. Anak membantu orang tua sebaiknya dilakukan dengan perasaan ...
    a. Senang             b. Kecewa                   c. jengkel

5. Kegiatan belajar dilakukan oleh anak dengan sikap ...
    a. Sungguh-sungguh
    b. Bermalas malasan
    c. Santai-santai saja

6. Membantu pekerjaan rumah adalah ... seorang anak.
   a. Anjuran                      b. Hak          c. kewajiban

7. Peran kamu di rumah sebagai pelajar adalah ...
   a. Belajar         b. Bekerja                  c. menonton tv

8. Peran dalam keluarga berkaitan erat dengan ...
    a. Kemampuan
    b. Kekuasaan
    c. kedudukan

9. Peran ayah dapat berubah apabila...
    a. Ibu sakit
    b. Anak sekolah
    c. Ayah bekerja

10. Tugas di rumah dibagi menurut ...
    a. Kemauan           b. Keinginan              c. kemampuan

11. Jika ibu bekerja, yang menggantikan peran ibu di rumah adalah ...
     a. Anak             b. Nenek                c. tetangga

12. Jika ibu sedang sakit maka yang wajib merawatnya adalah ...
     a. Ayah            b. Anak                  c. anak dan ayah

13. Kewajiban kita jika memiliki adik adalah ...
     a. Membiarkannya
     b. Menjaganya
     c. Menyuruh-nyuruhnya

14. Peran dalam keluarga merupakan kewajiban ...
     a. Ibu saja
     b. Semua anggota keluarga
     c. Ayah saja

15. Di bawah ini yang bukan termasuk pergantian peran dalam keluarga adalah ...
     a. Ibu bekerja mencari nafkah untuk membantu ayah
     b. Anak sekolah sambil bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga
     c. Ayah bekerja mencari nafkah

II. Isilah titik - titik di bawah ini dengan tepat!
1. Menjadi seorang pelajar, sebaiknya anak belajar dengan ...
2. Anggota keluarga yang wajib membantu ibu sedang repot memasak adalah ...
3. Orang tua yang berperan sebagai kepala rumah tangga adalah ...
4. Agar  kebutuhan keluarga tercukupi ayah harus ...
5. Mendidik anak adalah peran ...
6. Sessama anggota keluarga  harus saling ...
7. Menyediakan makanan yang bergizi bagi keluarga meripakan peran seorang ...
8. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan terasa lebih ...
9. Ibu kewalahan dalam melaksanakan perannya mengurus rumah tangga sehingga ibu membutuhkan seorang ...
10. Jika ayah sakit peran ibu dapat ...

III. selesaikanlah!
1. Siapa anggota keluarga yang berperan mencari nafkah?
2. Siapa yang berperan dalam mengatur pengeluaran keluarga?
3. Apa yang harus dilakukan jika melihat rumah kotor?
4. Apa akibatnya jika anak tidak melaksanakan perannya untuk belajar ?
5. Apa tujuan perubahan peran anak menjadi seorang pengamen?

Wednesday, November 2, 2016

Latihan soal Ulangan Harian IPS Bab Kedudukan dan Peran Anggota Keluarga Kelas 2 Semester II

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Harian Semester II Mata Pelajaran IPS Bab Kedudukan dan peran Anggota Keluarga Kelas II yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Isilah dengan menyilang huruf a, b atau c pada jawaban yang tersedia!
1 Kelompok terkecil di lingkungan masyarakat adalah ...
   a. keluarga               b. Sekolah                               c. negara

2. Di bawah ini yang termasuk anggota keluarga adalah ...
   a. RT                                    b. Ayah                          c. camat

3. kedudukan ibu dalam keluarga sebagai...
   a. anggota keluarga             b. Wakil kepala keluarga                     c. kepala keluarga

4. Kedudukan dan peran dalam keluarga saling...
   a. bertolak belakang              b. Menolak                                   c. berkaitan erat

5. Anggota keluarga yang berperan menyiapaka makanan keluarga adalah ...
   a. ayah                 b. Ibu                  c. anak

6. kewajiban ayah sebagai kepala keluarga adalah ...
   a. mencari nafkah                    b. Mengurus rumah tangga              c. belajar dengan tekun

7. Ayah harus giat bekerja agar ...
   a. dipuji-puji banyak orang
   b. cepat mendapatkan uang banyak
   c. semua kebutuhan keluarga terpenuhi

8. Bila semua kebutuhan keluarga terpenuhi, keluarga akan hidup...
   a. senang             b. Susah                 c. sengsara

9. Jika ibu sedang sakit, yang bertugas menyiapkan makan adalah ...
   a. ayah                  b. Ibu                     c. tetangga

10. Jika ayah sakit, yang bertugas untuk menggantikan mencari nafkah adalah ...
    a. ibu                          b. Anak                               c. tetangga

11. Peran anggota keluarga dapat berubah. Peran keluarga memiliki...
    a. kesamaan                   b. Kesetaraan                   c. perbedaan

12. Di bawah ini bukan penyebab terjadinya perubahan peran dalam keluarga adalah ...
    a. gaji ayah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga
    b. keinginan keras ibu untuk menjadi kepala keluarga
    c. jumlah anggota keluarga terlalu banyak

13. Ibu dari orangtuamu adalah ...
    a. cucu           b. Nenek                       c. kakek

14. Anak dari paman atau bibimu disebut ...
    a.  sepupu                    b. Saudara kandung                      c. saudara tiri

15. Kakek adalah ayah dari ...
    a.Saudara sepupu                  b. Ayah dan ibu                           c. cucu

II. Jawablah titik titik di bawah ini dengan tepat!
1. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak dinamakan keluarga...
2. Ibu memiliki kedudukan dalam keluarga sebagai ...
3. Pemimpin dalam keluarga adalah ...
4. Membantu pekerjaan orangtua merupakan peran dari...
5. Saudara laki laki dari orang tua adalah ...
6. Keluarga yang meliputi ayah,ibu dan dua anak dinamakan
7. Anak dari ayah dan ibu adalah .... kakek dan nenek.
8. Hubungan ayah terhadap orang tua ibu adalah ...
9. Dalam keluarga, kakek dan nenek berperan untuk ...
10. Hak seorang ibu dalam keluarganya yaitu ...

III. Isilah dengan jawaban yang paling tepat!
1. Sebutkan peran ibu sebagai istri!
2. Sebutkan peran seorang anak dalam keluarga!
3. Sebutkan peran ayah sebagai suami!
4. Apa yang dimaksud dengan hak!
5. Sebutkan contoh peraturan yang diberikan oleh kepala keluuarga!

Thursday, October 27, 2016

Latihan Soal Ulangan Harian Mata Pelajaran IPA Bab Materi Pembuatan Makanan Pada Tumbuhan Hijau Kelas V Semester I

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Harian Semester I Mata Pelajaran IPA Bab Materi Pembuatan Makanan Pada Tumbuhan Hijau Kelas V yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Isilah dengan menyilang a, b, c atau d pada jawaban yang telah disediakan!
1. Makhluk hidup berikut yang dapat membuat makanannya sendiri adalah...
    a. manusia                     c. Kupu kupu
    b.kucing                     d. tumbuhan

2. Fotosintesis hanya berlangsung pada tumbuhan yang ...
    a. memiliki daun                      c. Memiliki klorofil
    b.hidup ditanah                      d. Tumbuh dan berkembang

3. Bagian tumbuhan yang mengambil air dan mineral untuk membuat makanan  adalah ...
    a. daun                    c. batang
    b. akar                    d. bunga

4. Bagian tumbuhan berupa daun banyak mengandung...
      a. klorofil                        c. mineral
      b. karbohidrat                d. air

5. Beberapa helai daun pada tumbuhan dalam gambar ditutup dengan kertas karbon. Proses ftosintesis akan terjadi pada helai daun ....
     a. a dan b                        c. a dan c
     b. a dan c                         d. b

6. Untuk melakukan fotosintesis , tumbuhan membutuhkan ...
      a. air                               c. udara
      b. klorofil                         d. Cahaya matahari

7. Percobaan yang menunjukkan tumbuhan hijau menghasilkan oksigen adalah ...
    a. dua biji berada pada wadah berisi kapas, satu biji disimpan ditempat terang, dan satu lagi ditempat yang gelap
    b. tumbuhan air disimpan didalam wadah yang tertutup berisi air diamati terbentuk tidaknya gelembung air
    c. kentang dan kacang tanah ditumbuk, kemudian ditetesi larutan betadine
    d. beberapa daun pada satu tumbuhan ditutupi kertas karbon. Kemudian tumbuhan tersebut disimpan dibawah terik sinar matahari

8. Dalam makanan, tumbuhan hijau memperoleh energi dari...
    a. protein            c. mineral
    b. lemak            d. karbohidrat

9. Energi untuk fotosintesis didapat tumbuhan dari ...
       a. klorofil                                           c. karbondioksida
       b. cahaya matahari dan cahaya lain         d. Hanya sinar matahari

10. Tebu merupakan contoh tumbuhan yang batangnya diolah untuk menghasilkan gula . hal ini membuktikan bahwa ...
      a. batang tebu merupakan bagian yang terpenting
      b. tebu merupakan tumbuhan yang tidak berbuah
      c. batang tebu tidak mengandung zat kayu
      d. tebu menyimpan cadangan makanannya pada batang

11. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya dalam biji adalah ...
      a. kacang tanah, kedelai dan padi
      b. wortel, bawang dan singkong
      c. apel, anggur dan mangga
      d. tebu, kentang dan talas

12. Terdapatnya  karbohidrat pada bagian akar tumbuhan dapat ditunjukkan dengan berubahnya warna betadine yang diteteskan dari kuning menjadi ...
      a. merah                         c. Hijau keHitam hitaman
      b. biru kehitam hitaman d. oranye

13. Cadangan makanan dalam bentuk biji digunakan oleh tumbuhan kembali untuk ...
     a. tumbuh                     c. bergerak
     b. berkembang biak         d. bernafas

14. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga berperan sebagai penghasil ...
     a. karbohidrat                      c. air
     b. oksigen                              d. Zat hijau

15. Pohon wortel menyimpan cadangan makanannya di bagian ...
       a. akar                              c. biji
       b. batang                                       d. buah

II. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang paling tepat!
1. Salah satu ciri makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri adalah memiliki...
2. Bahan untuk foto sintesis pada tumbuhan yangg diambil dari udara adalah ...
3. Tanaman kentang menyimpan cadangan makanannya di ...
4. Contoh tumbuhan yang daun dan akarnya dapat dijadikan makanan adalah ...
5. Bagian tumbuhan talas yang dapat dijadikan makanan adalah ..
6. Tumbuhan menyimpan cadangan makanannya pada bagian ...
7. Hasil fotosintesis pada tumbuhan adalah ... dan ...
8. Contoh hewan yang memanfaatkan energi dari tumbuhan secara langsung adalah ...
9. Tumbuhan padi menyimpan cadanagan makanannya dalam ...
10. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya dalam daun adalah...

III. Jawablah dengan singkat dan jelas!
1. Mengapa tumbuhan dikatakan sebagai  makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri?
2. Apa yang terjadi jika di sekitar rumahmu tidak ada tumbuhan hijau?
3. Sebutkan beberapa pemanfaatan tumbuhan singkong!
4. Jelaskan bagaimana tumbuhan dan hewan memanfaatkan cahaya sinar matahari sebagai sumber energi?
5. Tumbuhan menghasilkan karbohidrat. Sebagian dari karbohidrat tersebut disimpan dalam bagian bagian tumbuhan. Berikan tiga contoh tumbuhan dan bagian yang digunakan sebagai tempat cadangan makanannya!

Latihan Soal Ulangan Harian Semester I Mata Pelajaran IPA Bab Alat Tubuh Bagian dalam makhluk Hidup Kelas V

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Harian Semester I Mata Pelajaran IPA Bab Materi Alat Tubuh Bagian dalam makhluk Hidup Kelas V yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Isilah dengan menyilang a, b, c atau d pada jawaban yang telah disediakan!
1. Alat yang digunakan untuk menghirup udara adalah ...
    a. hidung                                   c. Paru paru
    b. mulut                                    d. mata

2. Pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi pada...
   a. alveolus                            c. bronkus
   b. kerongkongan                    d. bronkiolus

3. Bernafas melalui hidung lebih baik dari pada melalui mulut karena ...
    a. kotoran dari udara disaring di hidung
    b. udara lebih banyak masuk melewati mulut
    c. mulut hanya cocok untuk memasukkan makanan
    d. posisi lubang hidung mengarah ke bawah

4. Tiruan paru paru pada pipet yang dimasukkan ke botol ditunjukkan oleh nomor....
   a. 1                           c. 3
   b.2                           d. 4

5. Jika karet ditarik keluiar  maka yang akan terjadi adalah...
   a. 1 mengempis                        c. 2 mengembang
   b. 1 dan 2mengembang        d. 3 mengembang

6. Hewan berikut yang tidak bernafas dengan paru paru adalah ...
   a. lumba lumba                     c. paus
   b. beruang                             d. ikan

7. Saat bernafas udara yang kamu hirup udara masuk keparu paru, ketika itu paru parumu...
   a. tegang                             c. mengecil
   b. mengembang                     d. Tidak berubah

8. Infeksi saluran pernafasan sering diakibatkan oleh ...
   a. makanan tidak sehat             c. oksigen
   b. karbondioksida                  d. Udara tercemar

9. Alat pencernaan yang berfungsi menyerap sari sari makanan adalah ...
   a. usus halus                            c. lambung
   b.usus besar                            d. Paru paru

10. Jika makanan halus dikunyah, alat pencernaan yang bekerja keras adalah ...
   a. usus halus                                     c. lambung
   b.usus besar                                    d. jantung

11. Proses yang terjadi pada usus besar adalah ...
   a. makanan dihaluskan kembali c. Penyerapan air dan garam
   b. makanan dicampur enzim d. Penyerapan sari makanan

12. Untuk menghindari produksi asam lambung yang terlalu banyak, dapat dilakukan...
   a. makan makanan yang enak
   b. olahraga yang cukup dan teratur
   c. makan makanan yang bergizi dan teratur
   d. makan jika perut terasa lapar

13. Penyakit diare dapat dihindari dengan cara ...
   a. menjaga kebersihan makanan dan lingkungan
   b. berolahraga  yang cukup dan teratur
   c.  makan makanan yang bergizi dan mahal
   d. makan sesuai keinginan dan kebutuhan

14. Contoh menu makanan yang bergizi seimbang adalah ...
   a. nasi, daging semur, ikan goreng, apel dan jeruk
   b. roti, daging bakar, tomat, selada, jeruk dan susu
   c. nasi, sayur asam, pisang dan teh manis
   d. roti, selai kacang, jeruk dan susu

15. Organ yang  jantung berfungsi sebagai ...
   a. tempat pertukaran udara
   b. tempat penyerapan makanan
   c. pemompa darah
   d. pencerna makanan

16. Jika pembuluh darah dari paru paru kejantung mengalami gangguan , akibatnya ...
     a. paru paru tidak akan berfungsi
     b. paru paru tidak mampu menerima oksigen
     c. jantung tidak dapat menerima oksigen dengan baik
     d. jantung akan berhenti bekerja

17. Di antara cara memasak berikut, cara memasak sayuran yang benar adalah ...
     a. waktu memasaknya harus lama
     b. warna masakan harus benar benar berubah
     c. menggunakan alat pemanas dari listrik
     d. makanan tisak terlalu lunak

18. Ketika seorang anak berumur 9 tahun, berarti menu makanannya yang harus dimakannya selama satu hari harus mengandung ...
     a. 178, 75 gram karbohidrat, 28 gram protein, dan 0,8 gram kalsium
     b. 178, 75 gram karbohidrat, 45 gram protein, dan 1,2 gram kalsium
     c. 178, 75 gram karbohidrat, 46 gram protein, dan 1,2 gram kalsium
     d. 343, 75 gram karbohidrat, 45 gram protein, dan 0,2 gram kalsium

19. Santi berusia 15 tahun, sedangkan adiknya Andi berusia 13 tahun, Bagaimana seharusnya jumlah kandungan karbohidrat yang dimakan Santi dan Andi ?
     a. Andi lebih sedikit dibandingkan Santi
     b. Andi dan Santi sama banyak
     c. Santi lebih sedikit dibanding Andi
     d. Santi sedikit lebih banyak dibandingkan Andi

20. Penyempitan pembuluh darah sekitar jantung dapat menyebabkan ...
     a. Jantung koroner        c. ambeien
     b. Varises                        d. hipertensi

II. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang paling tepat!
1. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan menyerang alat pernafasan di antaranya ...
2. Sebelum masuk kelambung, makanan harus melalui saluran pencernaan, yaitu ...
3. Spirakel merupakan saluran udara pernafasan yang terdapat pada hewan ...
4. Makanan sehat yang dierlukan oleh tubuh adalah makanan yang ... dan...
5. Memasak sayuran terlalu empuk harus dihindari karena dapat ...
6. Alat pencernnaan pada usus besar, terjadi penyerapan .... dan ... dari sisa makanan.
7. Bagian darah yang berfungsi membawa sari sari makanan adalah ...
8. Darah yang telah banyak mengandung karbondioksida dari seluruh tubuh diangkut kejantung oleh pembuluh ...
9. Cacing tanah dapat ditemukan di sekitarmu.  Cacing bernafas menggunakan ...
10. Pembuluh ... mengirimkan darah dari seluruh jaringan tubuh kembal ke paru-paru.

III. Jawablah dengan singkat dan jelas!
1. Apa akibat dari kebiasaan merokok ? coba jelaskan!
2. Sebelum makan sebaiknya kamu mencuci tanganmu, mengapa demikian ?
3. Mengapa makanan bergizi dengan susunanseimbang dapat menjadikan tubuh sehat ?
4. Buatlah menu makanan bergizi seimbang. Tuliskan zat gizi  yang terkandung di tiaptiap menu makanan.
5. Mengapa berolahraga dengan teratur dapat menyehatkan peredaran darahmu?