This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tuesday, December 6, 2016

Latihan Soal Ulangan Akhir Semester I Mata Pelajaran Matematika Kelas III

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Akhir Semester I Mata Pelajaran Matematika Kelas III yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan menyilang a, b, c atau d pada jawaban yang sudah disediakan!

Monday, December 5, 2016

Latihan Soal UAS semester 1 Bahasa Jawa Kelas III

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Akhir Semester I Mata Pelajaran Bahasa Jawa   Kelas III yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Isinana cecek cecek ing ngisor iki kanthi nyilang (X) jawaban a, b, c utawi d !
1. Nyambut gawe bareng-bareng kanti iklas arane ...
    a.kerja bakti                c. sambatan
    b. bersih desa              d. rodha

2. Rinto :” ....”
    Pak Budi :” mangga Dimas ana, kene Mlebua “
    Ukarane Rinto yaiku ...
    a. Dimas ana, Pakdhe?
    b. Apa Dimas wonten dalem, Pakdhe?
    c. Kulanuwun. Dimas wonten, Pakdhe ?
    d. Kulanuwun , pakdhe. Kula kancanipun Dimas , Pakdhe.

Kanggo soal nomer 3-5
Setra : “ Arep menyang ngendi, kok nggawa linggis barang , Min?
Ratmin :”Ngrewangi bongkar empyak omahe Pak Burhan.”
Setra :” Sambatan ta?”
Ratmin :” Kabeh sak Rt diaturi , Ayo melu .”
Setra :“ Sik... dak raup, aku kawanen tangine.”
3. Setra menyang omahe Pak Burhan arep ...
    a. Ngrewangi  mbongkar empyak
    b. Ngeterake linggis
    c. Dolan
    d. Kerja bakti

4. Kagiyatan kang arep ditindakake dening Setra lan Ratmin yaiku ...
    a. Sambatan               c. tetulungan
    b. Kerjabakti               d. rondha

5. Gawene tangi kawanen nuli diarani ...
   a. Nglilir                    c. keturon
   b. Ngepluk                d. angkler

6. Ing desaku ora ana sing padudon, panguripane tansah ...
   a. Regejegan              c. Guyup rukun
   b. Tetulungan            d. Sengitan

7. Mangsa udan diarani mangsa...
    a. Ketiga                       c. mareng
    b. Rendheng                d. labuh

8. Ngresiki beras nggo tampah diarani ...
   a. Ngangsu                    c. napeni
   b. Mususi                       d. ngisahi

9. Bocah kang tindak-tandukke becik bakal ...
   a. Digethingi kancane                 c. Disingkiri kancane
   b. Disenengi kancane                  d. Dirasani kanca

10. Pinanggih bu Guru sore-sore ature ...
   a. Wilujeng enjing, Bu.
   b. Wilujeng siyang, Bu.
   c. Wilujeng sonten, Bu.
   d. Wilujeng Tindak, Bu.

11. Marang adhik tembunge manhuk. Marang ibu tembunge ...
   a. Mantuk                 c. dhalem
   b. Kondur                  d. kesah

12. Ngakon tamu mlebu ngomah tembunge ...
   a. Mangga dipun rahapi
   b. Mangga pinarak wonten nglebet
   c. Mangga lenggah ngriki
   d. Mangga dipun unjuk

13. Kang nabuh gamelan arane...
     a. Waranggana            c. niyaga
     b. Dhalang                    d.paraga

14. Murid micara marang gurune nggunakake basa ...
     a. Krama                        c. gaul
     b. Ngoko                       d. padinan

15. Wayang kang swantene alus yaiku...
     a. Punthadewa               c.  Janaka
     b. Werkudara                  d. Duryudana

16. Ing ngisor iki kalebu Pandhawa, kajaba ...
     a. Semar                              c. Nakula
     b. Punthadewa                   d. Werkudara

17. Bapak :” Besuk iku  wis mangsa rendheng. Becike tegale sesuk ditanduri apa Le?”
      Pian :” Ditanemi dhele , kacang napa jagung mawon bapak.”
      Sing diadharake Pian kelebu taneman ..
      a. Pala Pendhem                c. Pala kasimpar
      b. Palawija                            d.pala kitri

18. Piranti kanggo malik lemah arane ...
      a. Arit                             c. linggis
      b. Pacul                          d. bendho

19. Sawahe rampung di luku saiki wancine ...
     a. Digaru                       c. dipanen
     b. Dipacul                      d. didhaut

20. Supaya ora kepanasen pak tani nganggo ... ana sirah.
     a. Topi                               c. tutup
     b. Pacul                             d. caping

21. Lemah sing wis dipaculi banjur ... supaya disa diuluri kacang.
     a. Dibolong                       c. ditaju
     b. Ditutupi                         d. ditujesi

22. Papan kanggo nyimpen asil panen arane ...
     a. Lesung                         c. senthong
     b. Lumbung                     d. genthong

23. Ning tlatah pegunungan hawane krasa ...
     a. Sumuk                           c. panas
     b. Tintrim                          d. atis

24. Sekolahe rada adoh saka omah. Supaya ora telat tangine kudu luwih ...
     a.  Awan                            c. dhisik
     b. Cepet                            d. esuk

25. Ani gawa sampur, dheweke arep gladhen ...
     a. Wayang                         c. mbeksa
     b. Nembang                      d. karawitan

26. Piranti kanggo rondha muni sarana dithuthuk arane ...
     a. Sempritan                          c. kenthongan
     b. Tongkat                               d. ketipung

27. Liwat sangarepe wong liya sirahe kudu ...
      a. Ndangak                               c. mlengos
      b. Ndhungkluk                          d. mengkleng

28. Sangune ora kanggo jajan kabeh. Ana sing digawa mulih kanggo ...
      a. Awet                                         c. Ora entek
      b. Jajan meneh                            d. nyelengi

29. Tangan kiwa ngagem tangan tengen banjur diselhake ana ngarep wektu ngadeg arane ...
      a. Ngapurancang                        c. sendhakep
      b. Malangkerik                            d. nantang

30. Aku numpak. Menawi ibu tembunge ...
     a. Nyengklak                   c. mios
     b. Nitih                             d.minggah

II. Isinana kanthi bener!
1. Parine kuning wayahe ...
2. Piranti kanggo ngrontokake pari saka gagange arane ...
3. Montor mabur iku mlakune ana ...
4. Adhine bapak kang wadon ko undang ...
5. Tembungku adus , menawa simbah tembung adus diganti ...
6. Angka 9 tulisane ...
7. Angka 21 basa kramane ...
8. Raden janaka pinteroleh senjata ...
9. Nalika mudhun bis sing mudhun  dhisik sikil ...
10. Ing wayah bedhidhing hawane krasa ...

III. Isinana!
1. Kancamu ora bisa garap PR. Apa sing ko tindakake?
2. Aranana papan umum kang ana ing sakubengmu 3 bae !
3. Gawea ukara kang temane among tani!
4. Kepriye carane sikatan sing bener iku?
5. Aranana kesenian tradhisional cacah 3 bae!