This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Monday, April 2, 2018

Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas II SD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas II SD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Pilihlah a, b, atau c pada jawaban yang paling benar !
1. Banyak makan pedas membuat sakit ....
a. kepala
b.  kaki
c.  perut

2. Tempat kotor menjadi sarang ....
a. cicak
b.  kupu-kupu
c.  lalat

3. Lalat binatang ....
a. menyenangkan
b.  menjijikkan
c.  menyehatkan

4. Tempat yang kotor baunya ....
a. apek
b.  wangi
c.  menyegarkan

5. Agar sehat harus banyak ....
a. tidur
b.  berolahraga
c.  membaca

6. Badan sehat pikiran menjadi ....
a. sakit
b.  sumpek
c.  segar

7. Bila sakit harus segera minum ....
a. obat
b.  kopi
c.  es jeruk

8. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah ....
a. Pak Roni  seorang dokter
b. Pak Roni  Seorang dokter
c. Pak Roni  seorang Dokter

9. Ina suka jajan sembarangan akibatnya ia sakit ....
a. Malaria
b. Diare
c. Demam berdarah

10. Hewan yang lehernya panjang adalah ....
a. Kucing
b. Jerapah
c. Kambing

11.   .... nama kamu?
a. Apa
b. Berapa
c. Siapa 

12. Penulisan yang benar pada kalimat dibawah ini adalah ....
a. Ayah andika tinggal di jakarta
b. Ayah Andika tinggal di jakarta
c. Ayah Andika tinggal di Jakarta

13. Hewan yang suaranya petok-petok dan dapat bertelur adalah ....
a. Kambing
b. Ayam
c. Kuda

14. Penulisan yang benar pada kalimat dibawah ini adalah ....
a. Nurul dan Meli bermain bekel
b. Nurur dan meli bermain bekel
c. nurul dan meli bermain bekel

15.  Uang saku Andi hilang. Andi wajahnya murung. Andi sedang merasa ....
a. Senang 
b. Bahagia 
c. Sedih

16. Dina merasa ..... karena mendapat hadiah sepda baru dari ibunya.
a. Kesal
b. Senang 
c. Senyum

17. Kalimat yang menerangkan tentang kesukaan adalah …
a. Mira sedang menyapu halaman 
b. Rudi gemar membaca buku
c. Roni sedang bermain bola

18. Siapa nama kamu?
Kalimat yang tepat untuk menjawabnya adalah ....
a. Saya dari Semarang 
b. Saya berumur 12 tahun
c. Nama saya Rina

19. Bu Guru : “.... yang tidak masuk hari ini?”.
Kalimat tanya yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah ....
a. Siapa 
b. Bagaimana 
d. Apa

20. Uang saku Andi hilang. Andi wajahnya murung. Andi sedang merasa ....
a. Senang 
b. Bahagia 
c. Sedih

21. Setiap hari Doni belajar. Ia ingin menjadi anak yang pandai. Doni adalah anak yang ....
a. Malas 
b. Rajin 
c. Jujur

22. Riko telah memecahkan pot bunga di sekolah. Namun Riko tidak mau mengakuinya. Hal yang dilakukan Riko tersebut adalah ....
a. Jujur 
b. Takut 
c. Berbohong

23. Ayah selalu memberikan uang saku kepada semua anaknya tanpa terkecuali. Sifat ayah tersebut adalah ...
a. Adil   
b. Keras 
c. Tegas

24. Ke - Ibu – pasar – bus – naik. Urutan yang benar adalah ....
a. Ke pasar naik bus ibu
b. Ibu ke pasar bus naik 
c. Ibu ke pasar naik bus

25. Rani sangat suka bernyanyi. Ia sering menjuarai lomba menyanyi. Suara Rani sangat ....
a. lentur 
b. Merdu 
c. Gesit

II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !
1. Aku adalah binatang yang kecil. Aku suka bekerja sama. Aku hidup dalam lubang-lubang. Aku adalah ....
2. Rudi merasa gembira karena mendapat hadiah. Lawan kata dari gembira adalah ...
3. Orang yang sedang merasa sedih biasanya akan ....
4. Siapa yang sedang bermain di halaman ...
Tanda baca yang tepat untuk kalimat di atas adalah tanda ...
5. Sampah yang berbau busuk akan dikerumuni ....
6. Lawan kata dari rajin adalah ....
7. Persamaan kata dari sopan adalah ....
8. Hewan yang punya sayap yang indah dan suka hinggap di bunga adalah ....
9. Pak Tani istirahat saat matahari sedang di atas kepada. Pak Tani istirahat pada waktu .... hari.
10. Guru mempunyai sebutan sebagai pahlawan ....

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan Benar!
 1. Susunlah kalimat dibawah ini menjadi kalimat yang tepat!
 Menanam – Andi – dalam - sedang – bunga – pot
 Urutan kalimat yang tepat adalah ....

2. Buatlah kalimat tanya dengan kata-kata berikut ini!
a. Kapan 
b. Siapa 

3. Buatlah kalimat yang menggunakan kata-kata berikut ini!
a. Melihat  b. Mendenga

4. Sebutkan bunyi suara pada hewan di bawah ini!
a. Ayam
b. Kucing
c. Anjing

5. Sebutkan Pesamaan kata dari
a. sedih
b. Senang
c. membantu

Wednesday, March 28, 2018

Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Pilihlah a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !
1. Al Maidah artinya … .
a. Jamuan                               
b. Pertemuan                           
c. hidangan
d. makanan

2.  ﻮاﻦﺘﺴﺘﻗﺴﻤﻮ Pada lafal di samping terdapat bacaan … .
a.  Ikhfa dan idghom             
b. Ikhfa dan qolqolah sugro   
c. ikhfa dan iqlab
d. ikhfa dan izdhar

3. Surat Al Maidah diturunkan ketika nabi melaksanakan … .
a. haji wada                           
b. haji wusto                           
c. haji umroh
d. haji mabrur

4. Islam agama yang diridoi Allah tercantum dalam surat … .
a. Ali Imron ayat 82               
b. Ali Imron ayat 83               
c. Ali Imron ayat 84
d. Ali Imron ayat 85

5. Al Hujurot artinya …. .
a. sekat-sekat                         
b. balai-balai                           
c. kamar-kamar
d. dinding-dinding

6. Binatang yang mati terlindas kendaraan hukumnya ... dimakan.
a. Halal
b. makruh
c. haram
d. subhat

7. Binatang yang mati tidak disembelih, tetapi tetap halal dimakan adalah ...
a. Sapi, kerbau, unta, domba   
b. Ayam, burung, angsa           
c. banteng, lembu, kuda, keledai
d. bandeng, belalang, lele, mujaer

8. Agama yang paling sempurna dan diridhoi Alloh karena ...
a. Hindu
b. Islam
c. Katolik
d. Protestan

9. Arti surat Al-Hujurot adalah ...
a. Kamar-kamar
b. kamar mandi
c. kamar tidur
d. kamar tamu

10. Surat Al-Hujurot jumlah ayatnya ada ...
a. 81
b. 70
c. 20
d. 18

11. Alloh menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling ...
a. Mengenal
b. bermusuhan
c. berlomba
d. bertengkar

12. Orang yang paling mulia di sisi Alloh adalah yang paling ...
a. Pandai
b. taqwa
c. pandai dan kaya
d. berjasa pada yang lainnya

13. arti ayat ini adalah paling ...
a. Mulia
b. pandai
c. terhormat
d. kaya

14. Wahyu terakhir diterima Nabi Muhammad SAW di padang ...
a. Sahara
b. Arofah
c. Mahsar
d. Ilalang

15. Sedangkan arti dari adalah paling ...
a. Pandai
b. hina
c. takwa
d. terhormat

16.  Hijrah pertama ke Habasyah dipimpin oleh … .
a. Abu Bakar As Sidiq                     
b. Ali bin Abi Tholib             
c. Umar bin Khatab
d. Usman bin Afan

17.  Kaum muslimin hijrah ke Madinah pada tahun … .
a. 622 M                                 
b. 623 M                                 
c. 624 M
d. 625 M

18.  Kota Madinah sebelumnya bernama … .
a. Mekah                                  c. Mesir
b. Yasrib                                  d. Madyan

19.  Orang yang pertama melakukan hijrah ke Madinah ialah … .
a. Abu Sofyan dan isterinya   
b. Abu Jahal dan isterinya     
c. Abu Salamah dan isterinya
d. Abu Lahab dan isterinya

20.  Penduduk Madinah yang mengucap baiat aqobah 2 berasal dari suku … .
a. Kibti                                               
b. Quraisy                               
c. Bani Isarail
d. Khajraj

21. Seseorang tidak mengetahui apakah ditentukan kaya atau miskin, bodoh atau pandai, gagal atau sukses, maka ia harus ...
a. Berusaha
b. berdo’a
c. ke tukang ramal
d. berusaha dan berdo’a

22. Ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah disebut takdir ...
a. Muallaq
b. mubrom
c. nasib
d. kauniah

23. Sedang ketentuan Allah yang dapat dirubah ialah takdir ...
a. Muallaq
b. mubrom
c. nasib
d. kauniah

24. Si Ahmad lahir sebagai laki-laki, ini adalah contoh takdir ...
a. Muallaq
b. mubrom
c. nasib
d. kauniah

25. Setelah berusaha keras si Dul masih juga belum beruntung, maka si Dul harusnya ...
a. Menyesali nasibnya       
b. Putus asa                     
c. tabah, sabar dan tawakkal
d. bermalas-malasan

26. Seseorang yang mempercayai Qodlo’ Qodor Allah akan memiliki sikap ...
a. Giat dan rajin berusaha   
b. putus asa                       
c. masa bodoh
d. hatinya gelisah dan malas

27. Yang dimaksud Qoum Muhajirin adalah ...
a. Penduduk Mekah yang pindah
b. Penduduk Mekah yang dagang ke Madinah
c. Penduduk Mekah yang pindah ke Madinah
d. Umat Islam Mekah yang pindah ke Madinah bersama Rosul

28. Di Madinah Qoum Muhajirin ditolong oleh Qoum Anshor. Qoum Anshor adalah ...
a. Penduduk Madinah yang menolong umat Islam
b. Penduduk Madinah yang membantu Qoum Muhajirin
c. Penduduk Madinah yang menolong orang Mekah
d. Umat Islam Madinah yang menolong Qoum Muhajirin

29. Dalam Islam diajarkan bahwa sesama muslim itu ...
a. Teman
b. saudara
c. musuh
d. orang lain

30. Rosululloh bersabda :”Tidak beriman seseorang bila tidak mencintai saudaranya seperti cintanya ...”
a. Orang tuanya
b. dirinya sendiri
c. tetangganya
d. anaknya

31. Rosulullah dan umat Islam Mekah pindah ke Madinah karena ...
a. Tekanan kafir Quraisy       
b. Mendapat perintah Allah   
c. di Madinah ekonominya bagus
d. di Madinah tanahnya subur

32. Di Madinah pertama kali dibangun Rosululloh adalah ...
a. Masjid
b. Pasar
c. Tempat Pendidikan
d. Istana

33. Ketika Hijrah Rosululloh ditemani oleh sahabat beliau ...
a. Ali bin Abi Tholib
b. Usman bin Affan
c. Umar bin Khattab
d. Abu Bakar As Sidiq

34. Ketika Hijrah, Rasulullah menyelamatkan diri dari kerajaan musuh di ...
a. Gua Hira’
b. Gua Tsur
c. Gua Maharani
d. Gua Jaladara

35. Masjid yang pertama dibangun Rasulullah adalah ...
a. Masjid Madinah
b. Masjid Harom
c. Masjid Kuba’
d. Masjid Istiqlal

II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !
1. Bangkai yang halal adalah bangkai ...
2. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama berhala hukumnya ... dimakan.
3. Menurut Allah agama yang sempurna dan diridloi adalah ...
4. “Kamar-kamar” adalah arti dari surat ...
5.  Menurut bahasa, qadha artinya … .
6.  Dakwah nabi Muhammad di Mekah mendapat rintangan dari … .
7.  Sahabat Rosululloh yang hijrah secara terang-terangan adalah … .
8.  Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama … .
9. Setelah berusaha dan berdo’a kemudian tawakkal. Tawakkal artinya ...
10. Si Anto karena rajin belajar menjadi pandai. Pandainya Anto termasuk takdir ...

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan !
1.  Sebutkan 3 macam makanan yang di haramkan
2.  Sebutkan perbedaan kaum Muhajirin dan kaum Ansor!
3. Mana yang lebih dahulu Qodlo atau Qodar ?
4.  Sebutkan 3 penyebab nabi hijrah !
5. Bolehkah kita makan daging ayam yang disembelih oleh Matius yang Protestan ? Mengapa ?

Monday, March 26, 2018

Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Bahasa Jawa

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Bahasa Jawa  yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Wenehna tandha ping (x) ing aksara a,b,c utawa d sangarepe tembung kang mathuk!
               Ing mangsa ketiga kreteg kang rusak banjur didandani sarono gotong royong. Wong-wong padha pangerten dhewe-dhewe sing duwe pring padha urun pring, sing duwe kayu urun kayu, ono kang urun semen,watu uga wedhi. Cekake, kabeh kabutuhan kanggo ndandani kretegpada teka dhewe, ora ana kang maksa. Dene lakune gotong-royong dipandhegani dening kepala dhusun kang dadi sesepuh utawa bapa baune wong–wong sadusun.

1.Apa kang ditindakake wong-wong ing mangsa ketiga ?
a. Gotong royong dandan kreteg
b. Gotong royong gawe kreteg
c. Gotong royong mindah kreteg
d. Gotong royong nggotong kreteg

2. Ukara Pokok wacan ing nduwur yaiku …
a. Wong wong ing padusun pada pangerten
b. Kreteg kang rusak didandani sarana gotong-royong
c. Kabeh kebutuhan kanggo dandan kreteg pada teka dewe.
d. Gotong royong dipandegani dening kepala dusun

3. Wong padesan pada dandan kreteg. Tembung kang padha tegese karo tembung gotong royong yaiku…
a. Tumandang gawe
b. Munggah gunung
c. Nyambut gawe
d. Gugur gunung

4. Witing mlinjo sampun sayah nyuwun ngaso. Cangriman mau batangane…
a. Godong nangka
b. Godong duren
c. Godong mlinjo
d. Godong gedang

5. Danu kuwi bocah landep dengkul. Mula ora munggah kelas. Landep dengkul tegese…
a. Bodho
b. Nakal
c. Pinter
d. Sregep

6. Seni kethoprak mligine kethoprak panggung kang asipat tradisional, sengsaya kadesak dening kesenian kang asipat moderen, kaya dene filem, video, CD utawa VCD.
Inti paragrap ing dhuwur yaiku…
a. Mligine kethoprak panggung
b. Kesenian kang asipat moderen cacahe akeh
c. Kesenian kethoprak kadesak kesenian moderen
d. Kethoprak kalebu kesenian tradisional

7. Kanggo nyukupi kebutuhan pangan, para among tani pada nandur pari. Anggone nandur pari ing mangsa rendeng. Ing mangsa ketiga, sawah kang bisa diileni banyu uga bisa ditanduri pari. Malah sawah ing sakiwa tengene ilen-ilen saka waduk bisa ditanduri pari setahun kaping telu.
Irah-irahan kang trep kanggo paragraph ing duwur yaiku…
a. Among tani
b. Mangsa rendeng
c. nandur pari
d. tanah sawah

8. Ukara ing ngingsor kang migunakake basa karma yaiku…
a. Pak guru nendika yen awan iki arep tindakan
b. Pak guru ngendika menawa awan iki arep tindakan
c. Pak guru sanjang yen awan iki arep kesah
d. Pak guru ngendika menawisiyang menika badhe tindakan

9. Gadung mangkat sekolah ….udane deres banget
Tembung sambung kanggo nggenepi ukara ing dhuwur yaiku …
a. Lan
b. Karo
c. nalika
d. kanggo

10. Ukara ing ngingsor iki kang migunakake tandha waca kanthi trep yaiku…
a. “Man, ayo mulih saiki, kandane Budi marang Parman.”
b. “Man, ayo mulih saiki!” kandane Budi marang Parman.
c. Man, ayo mulih saiki! kandane Budi marang Parman.
d. Man, ayo mulih saiki? kandane Budi marang Parman.

11. Wong urip iku kudu sregep golek sandang…
a. Pangan
b. Papan
c. panggonan
d. sandhangan

12. Wong kang pagaweane gawe barang-barang saka wesi diarani …
a. Jlagra
b. Pande
c. sayang
d. kemasan

13. Bondan sinau maca jawa.
Bondan sinau nulis jawa.
Ukara ing dhuwu menawa digawe ukara majemuk dadi…
a. Bondan sinau maca jawa lan bondan sinau nulis jawa.
b. Bondan sinau maca jawa karo nulis jawa
c. Bondan sinau maca sinambi nulis jawa
d. Bondan sinau maca lan nulis jawa.

         Dina Sabtu lan Minggu sajroning liburan semester kepungkur bocah-bocah kelas enem SDN Tanggungan Gudo nganakake perkemahan sabtu malam minggu ing Bhumi Perkemahan Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang jam pitu esuk dina Sabtu, bocah-bocah lan Bapak Ibu Guru wis padha ngumpul ing sekolahan. Budhale numpak bis Indah Jaya.
14. Irah-irahan (judul) perangan karangan ing dhuwur yaiku ...
a. Dina Sabtu lan Minggu ana kemah
b. Bocah-bocah kelas VI kemah     
c. Kemah pramuka ing Wonosalam
d. Sabtu lan Minggu ing Bhumi Perkemahan

15. Ukara sing nggunakake tembung rangkep dwi purwa yaiku ...
a. Bocah sing menang lomba oleh bebungah
b. Bocah-bocah padha dolanan ing latar
c. Aja bengak-bengok, simbah lagi sare
d. Yen dikandhani aja cengingisan

16. Sing kalebu tembung dwi lingga yaiku ...
a. Bapak-bapak
b. alun-alun
c. ondhe-ondhe
d. paru-paru

17. Kulite (busik) amarga adus banyu kali.
Tembung njero kurung yen didadekake tembung dwi wasana dadi ...
a. Busik-busik
b. busak-busik
c. sisiken
d. besisik

18. Ibu : “Mar, Mar, tangia!”
Marni : “Ana apa bu? Aku isih ... “
Pacelathon kasebut supaya bener diiseni nganggo tembung ...
a. Nulis
b. maca
c. ngantuk
d. sinau

19. Bu Siti : “Rif, kowe apa sida melu kemah?”
Arif : “Siyos bu, benjang dinten Sabtu ngajeng”
Bu Siti takon menyang Arif babagan apa?
a. Kapan olehe kemah c. karo sapa olehe kemah
b. Apa sida melu kemah d. ing ngendi olehe kemah

20. Pidato kanggo acara ing sekolahan sing kurang trep yaiku ...
a. HUT RT
b. Persami
c. Ulangan Harian
d. Perpisahan

21. Yen ditulis latin nganggo aksara latin yaiku ...
a. Congkrah agawe bubrah
b. Congkrah dadi bubrah
c. crah agawe bubrah
d. crah dadi bubrah

22. Badriah kuwi pancen bocah sregep.
Sregep kosok baline yaiku ...
a. Sembrana
b. ngebreh
c. bodho
d. kesed

23. Senapatine Kurawa ing perang Batarayuda yaiku ...
a. Gathutkaca
b. Adipati Karna
c. Nakula
d. Sadewa

24. Tibaning swara ing pungkasaning gatra diarani ...
a. Guru gatra
b. guru wilangan
c. guru lagu
d. guru sastra

25. Sing kalebu tembang macapat yaiku ...
a. Kinanthi, pucung, sinom
b. Kinanthi, sinom, balabak
c. Balabak, gambuh, mijil
d. Mijil, gambuh, megatruh

26. Senjata Kunta bisa ngenani Raden Gathutkaca nganti nemahi palastra.
Palastra padha tegese karo ...
a. Semaput
b. lunga
c. mati
d. ilang

27. Ancik-ancik pucuking eri.
Tegese paribasan kuwi ...
a. Ora duwe kekuatan maneh
b. Tansah duwe rasa kuwatir amarga nandhang kaluputan
c. Wong pinter mungsuh padha pintere
d. Rebutan barang sing ora mbejaji

28. Kena iwake aja nganti buthek ...
a. Panggone
b. wadhahe
c. banyune
d. kaline

29. Ana brambang sasen lima, ayo berjuang ...
a. Bela Negara
b. nganti mati
c. sing taberi
d. nganti rekasa

       Joko Seger lan Rara Anteng muja semedi ing pucuke Gunung Lejar. Anggone muja semedi dikantheni rasa temen-temenan supaya kekarone keturutan duwe putra. Sanajan suwene patang puluh dina patang puluh bengi lan akeh panggodane, kakarone tetep mantep muja semedi.
30. Saka perangan crita kasebut sing dadi lakon utama yaiku ...
a. Joko Seger
b. Roro Anteng
c. Joko Seger lan Rara Anteng
d. Gunung Lejar

II. Isinono ceceg ceceg ing ngisor iki kanti bener !

1. Raden Werkudara kuwi pancen satriya kang gagah ...
2. Raden Gathutkaca iku satriya iang ...
3. Wedang bubuk gula tebu Mata ngantuk ...
4. Aja (jawil) wae mengko mundhak didukani simbah.
    Tembung njero kurung yen didadekake tembung dwi lingga salin swara dadi ...
5. Bulik nggoreng iwak mujair.
    Lesane ukara kuwi yaiku ...
6. Karepe ngono lelaku irit, nanging malah ora keduman.
    Yen diparibasakake eman-eman ora ...
7. Granat, yen ditulis nganggo aksara jawa ...
8. Bapak dipun caosi unjukan kopi.
    Di pun caosi basa ngokone ...
9. Sing padha sregep sinau ... dadi bocah pinter.
10. Tembang pucung cacahe ana ... gatra.

III. Isinana!
1. Ukara iki gawenen basa krama inggil!
    Bapak lunga menyang Solo numpak sepur.
2. Ukara ing ngisor iki udhalen kanthi pola jejer – wasesa – lesan – katrangan!
    Tika methik kembang mlati ing taman.
3. Ukara kandha iki dadekna ukara crita!
    Bu Guru dhawuh “Kowe sing sregep sinau”
4. Gawea parikan sing trep nganggo ukara iki!
     Ngasah arit nganti landhep.
5. Tulisen nganggo aksara jawa!
    Abang-abang ora legi

Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Matematika

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Matematika  yang terdiri dari  esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !
1. Bentuk desimal dari 3/7 adalah……
2. Bentuk desimal dari pecahan 14/42 adalah…..
3. 1 1/3 + 3 1/3 = …..
4. 1 2/3 + 4 1/6 = …..
5. 5 1/9 – 2 5/9 =……
6. 3/4 – 5/8 = …..
7. 62 1/2 % =…….
8. Jika 3/7 uang Rusniati adalah Rp. 24.000,- , maka uang Santi semuanya adalah…..
9. Urutan yang benar dari pecahan terkecil adalah……
10. 20 % dari uang Dewi Rp. 32.000,-. Uang Dewi seluruhnya adalah…
11. Manakah pecahan yang lebih besar 3/4 dan 1/4 …
12. 81 : 0,09 : 3 = …
13. 8 3/7 X 8 2/5 = …
14. Desimal dari 5/8 adalah…
15. 0,27 X 4,5 + 0,2 = …
16. 9,9 : 3,3 X 0,8 + 0,9 = …
17. 3/4 + 2/5 + 1/2 = …
18. 2 1/4 : 1 1/4 =…
19. Pecahan desimal untuk 35% adalah ....
20. Diketahui skala pada peta adalah 1 : 1.000.000. Jika jarak dua kata pada peta adalah
1,5 cm, jarak dua kota tersebut sebenarnya adalah ....
21. Selisih umur kakek dan ibu 20 tahun. Perbandingan umur kakek dan ibu adalah 5 : 3.
Umur kakek adalah ... tahun.
22. 12 4 – 10 + 1 2 = ...
23. 4,25 + 6,09 – 1,75 = ...
24. 27,5% × 10 = ...
25. Diketahui segitiga ABC memiliki koordinat A(–3, 1), B(–1, 1), dan C(–2, 2). Luas
segitiga ABC adalah ... satuan luas.


II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan !
 1. 5 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 7 liter ?

2. Suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirop, dan santan dengan perbandingan 3 : 4 : 5. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 36 liter, santan yang diperlukan adalah....liter

3. Ayah beternak ayan dan itik. Perbandingan banyak ayam dan itik 8 : 7. Jika banyak itik 280 ekor, maka banyak ayam.....ekor.

4. Jumlah buah mangga dan buah apel dalam sebuah keranjang 75 buah. Jika perbandingan antara banyak buah mangga dan banyak buah apel 7 : 8, banyak buah apel adalah...

5. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas VI SD Merdeka adalah 2 : 3. Jika selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan 7 orang, banyak siswa perempuan di kelas tersebut adalah...

6. Tinggi badan Indra dibanding tinggi badan Wily 7 : 5. Selisih tinggi badan keduanya adalah 40 cm. Jumlah tinggi badan Indra dan Wily adalah....cm.

7. Jarak antara terminal bis Rembang dan terminal bis Kudus adalah 60 km. Dalam peta jarak kedua terminal tersebut adalah 3 cm. Hitunglah skala pada peta!

8. Siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa berjumlah 40 siswa. Sedangkan gurunya berjumlah 80 orang. Berapakah perbandingan banyak siswa dan guru di SD tersebut?

9. Toni memiliki tabung di Bank Bahagia sebanyak Rp250.000,00. Bank tersebut memberikan bunga sebesar 15% pertahun. Setelah Robi menabung selama 18 bulan, Toni memutuskan untuk mengambil semua uangnya.
Jumlah uang Toni sekarang adalah …..

10. Harga 5 buah mangga adalah Rp8.500,00. Berapa harga 10 buah mangga?

11. Setiap orang yang berbelanja ke toko seharga Rp50.000,00 akan mendapat
potongan harga sebesar 5%. Ani membeli perlengkapan sekolah ke toko itu seharga
Rp100.000,00. Berapa rupiah uang yang harus dibayarkan Ani tersebut?

12. Sebuah kebun berbentuk persegipanjang dengan panjang 16 m dan lebar 10 m.
Gambarlah denah kebun tersebut dengan skala 1 : 400.

13. Gambarlah pada bidang koordinat Kartesius titik A(–2, 1), B(3, –1), dan C(3, 1).
a. Bangun apa yang terbentuk jika ketiga titik dihubungkan?
b. Berapa luas daerah bangun tersebut?

14. Data nilai ulangan IPA dari 20 siswa Kelas VI adalah sebagai berikut.
7, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 6, 7, 8
5, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 6
a. Urutkanlah data tersebut mulai dari yang terkecil.
b. Tentukanlah nilai rata-rata dan modusnya.
c. Gambarkanlah data tersebut pada diagram batang dan diagram lingkaran.
d. Berapa persen siswa yang mendapat nilai 7 dari seluruh siswa?


Tuesday, March 20, 2018

Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Pilihlah a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !
1. Peristiwa yang menunjukan bahwa gaya dapat menyebabkan benda bergerak adalah ....
a. Batu yang dipecahkan menggunakan palu
b. Membuat karya menggunakan plastisin
c. Magnet yang menarik paku-paku kecil
d. Mobil rusak setelah mengalami kecelakaan

2. Hubungan gaya dan gerak yang tepat terdapat pada ....
a. Gaya listrik dengan gerak jatuh
b. Gaya gravitasi dengan gerak menggelinding
c. Gaya gesekan dengan gerak tarik-menarik
d. Pegas dengan gerak mendorong

3. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan ....
a. Volume
b. Bentuk
c. Wujud
d. Kedudukan

4. Adanya hubungan gaya dan gerak biasanya dapat ditemui pada benda ....
a. Boneka kain
b. Jungkat-jungkit
c. Sapu tangan
d. Botol minuman

5. Jika tarikan karet pada ketapel kencang, maka batu yang terlontar akan ....
a. Cepat
b. Melambat
c. Terpecah
d. Terhenti

6. Gejala kelistrikan yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak disebut ....
a. Listrik statis
b. Listrik dinamis
c. Dinamo
d. Generator

7. Perubahan energi listrik menjadi energi panas memerlukan ....
a. Elemen kering
b. Reaksi kimia
c. Elemen panas
d. Magnet

8. Contoh energi listrik yang diubah menjadi energi bunyi adalah ....
a. Solder
b. Oven
c. Bel elektronik
d. Mixer

9. Contoh energi listrik yang diubah menjadi energi gerak adalah ....
a. Kipas
b. Solder
c. Radio
d. Gitar

10. Kerusakan listrik dapat mengakibatkan ....
a. Staker
b. Sakelar
c. Korsleting
d. Sekring

11. Perkaratan pada logam dapat dicegah atau dihambat dengan cara ....
a. melapisi logam dengan cat
b. menggosok logam dengan api
c. memanaskan logam dengan api
d. menyimpan logam di tempat terang

12. Peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara radiasi adalah ....
a. menyetrika pakaian
b. memasak air sampai mendidih
c. menggoreng ikan sampai matang
d. menjemur pakaian

13. Hewan yang dilindungi dari kepunahan adalah ....
a. kerbau c. orang utan
b. ayam bekisar d. burung dara

14. Pada kipas angin. Alat tersebut mengubah energi ....
a. kimia → listrik
b. listrik → panas
c. listrik → gerak
d. panas → listrik

15. Data alat-alat listrik:
1. Televisi                  4. Setrika
2. Blender                 5. Kipas angin
3. Mesin cuci             6. Alat penanak nasi
Alat yang menghasilkan energi gerak adalah ....
a. 1, 3, dan 5
b. 1, 4, dan 6
c. 2, 3, dan 5
d. 2, 4, dan 6

16. Alat pemutus dan penyambung arus listrik disebut ....
a. sekering
b. sakelar
c. elemen
d. stop kontak

17. Bahan yang paling baik dibuat kabel listrik adalah ....
a. besi
b. seng
c. plastik
d. tembaga

18. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya ....
a. gerhana bulan
b. pergantian musim
c. perbedaan waktu
d. pasang surut air laut

19. Benda langit yang termasuk bintang adalah ....
a. matahari
b. planet
c. bulan
d. bumi

20. Di antara planet-planet berikut, planet yang paling jauh letaknya dari matahari adalah ....
a. Venus
b. Mars
c. Uranus
d. Yupiter

21. Benda langit yang terlihat melintas dengan cepat dan berpijar akibat gesekan dengan atmosfer adalah ....
a. meteor
b. komet
c. asteroid
d. planetoid

22. Hari raya Idul Fitri dijadwalkan pada sistem penanggalan ....
a. Saka
b. Masehi
c. Syamsiah
d. Komariyah

23. Menggunakan lampu hemat energi sama artinya dengan ....
a. nyala lampu jadi lebih suram
b. menghemat biaya karena harga lebih murah
c. menambah biaya karena harga lebih mahal
d. menghemat energi karena menggunakan daya kecil, tetapi nyala lampu terang

24. Tindakan yang dapat membahayakan saat menggunakan peralatan listrik adalah ....
a. mengenakan sandal saat menyeterika
b. mematikan aliran listrik saat rumah terendam banjir
c. memasang bola lampu saat sakelar tersambung (posisi nyala)
d. mengeringkan tangan sebelum memasang steker ke stopkontak

25. Revolusi bumi mengakibatkan terjadinya ....
a. pergantian musim
b. perbedaan waktu
c. gerhana bulan
d. siang dan malam

26. Perhatikan nama-nama planet berikut!
1. Venus
2. Yupiter
3. Mars
4. Bumi
5. Saturnus
Susunan planet diatas yang benar adalah ....
a. 1-2-3-4-5
b. 2-4-3-1-5
c. 3-4-2-1-5
d. 1-4-3-2-5

27. Rotasi bumi yaitu ....
a. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari
b. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi bulan
c. Waktu yang diperlukan bumi untuk berputar pada porosnya
d. Waktu yang diperlukan bumi untuk berputar pada orbitnya

28. Gerakan bumi berputar pada orbitnya mengelilingi matahari selama 365 hari disebut ....
a. Revolusi bulan
b. Revolusi bumi
c. Ratasi bumi
d. Rotasi bulan

29. Gerak semu tahunan matahari terjadi akibat dari ....
a. Revolusi bumi
b. Revolusi bulan
c. Rotasi bumi
d. Rotasi bulan

30. Gerhana bulan terjadi pada saat ....
a. Bulan sabit
b. Bulan purnama
c. Bulan paruh
d. Bulan mati

31. Bagian bumi yang terkena gerhana matahari total akan menjadi ....
a. Terang
b. Mendung
c. Gelap gulita
d. Redup

32. Posisi matahari bulan dan bumi sejajar satu garis lurus, merupakan peristiwa terjadinya ....
a. Gerhana matahari
b. Gerhana bulan
c. Gerhana bumi
d. Revolusi bulan

33. Sistem penanggalan yang dibuat berdasarkan kala revolusi bumi adalah ....
a. Kalender masehi
b. Kalender hijriah
c. Kelender sekolah
d. Kalender pemerintah

34. Kalender hijriah ditetapkan berdasarkan kala ....
a. Revolusi bumi
b. Rotasi bumi
c. Revolusi bulan
d. Rotasi bulan

35. Satu tahun pada kalender masehi terdiri atas ....
a. 366 hari
b. 362 hari
c. 364 hari
d. 365 hari

II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !
1. Gaya yang bekerja pada traktor pegas adalah gaya ...
2. Televisi mampu mengubah energi listrik menjadi energi ... dan ..
3.Garis Edar Planet disebut ...
4. anglo membuat ruangan menjadi hangat, peristiwa tersebut merupakan perpindahan kalor secara ...
5.saat terjadinya pasang surut airlaut terjadi karena ...
6. Dorongan listrik yang ditimbulkan oleh sumber listrik disebut ....
7. Pembusukan disebabkan karena ....
8. Baterai yang disusun sejajar merupakan rangkaian ....
9. Pada saat pengisian aki terjadi perubahan dari energi ....
10. Tahun yang didasarkan atas waktu peredaran bumi mengelilingi matahari disebut ....

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan !
1.  Tulislah susunan planet di tata surya!
2. Tulislah 3 gejala alam akibat rotasi bumi!
3. Sebutkan 5 contoh alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas!
4. Gambarkan Posisi Bumi Bulan dan matahari saat gerhana bulan Total!
5. Jelaskan perbedaan antara penanggalan masehi dan hijriah!

Sunday, March 18, 2018

Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Pilihlah a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !
             Setelah memanfaatkan lahan yang digenangi lumpur Lapindo untuk ditanami bakau, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Jatim ) berencana akan memanfaatkan lumpur Lapindo untuk dijadikan batu bata. Akan tetapi, sebelumnya, lumpur tersebut akan diuji terlebih dahulu. Dari tes tersebut akan diputuskan apakah batu bata dari lumpur Lapindo aman digunakan dan tidak berbahaya bagi kesehatan.     Lumpur Lapindo tersbut nantinya akan dicampur dengan limbah batu bara. Lalu, akan diujicobakan untuk membuat sebuah rumah yang diisi kemabing, sapi, dan ayam. Setelah itu, daging hewan-hewan tersebut akan diuji coba dilaboratorium. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adakah efek radiasi dari batu bata campuran tersebut.              

1. Pernyataan yang sesuai dengan cuplikan berita diatas adalah ….   
a. Lumpur Lapindo akan diolah menjadi pakan ternak   
b. Lumpur Lapindo akan diujicobakan untuk dijadikan bata bata   
c. Pemanfaatan lumpur Lapindo untuk membangun Laboratorium   
d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memanfaatkan Lumpur Lapindo sebagai bahan pembuat        batu bata

2. Pemerintah provinsi Jawa Timur akan memanfaatkan lumpur Lapindo sebagai apa ….   
a. Bahan pakan ternak   
b. Bahan batu bata   
c. Dijadikan batu bata   
d. Untuk laboratorium

3. Apa judul yang cocok untuk cuplikan berita di atas ….   
a. Lumpur mas   
b. Lumpur Jawa Timur   
c. Lumpur Lapindo   
d. Efek radiasi

4. Informasi yang ada dalam cuplikan berita tersebut adalah ….   
a. Hewan-hewan yang diberi makan lumpur Lapindo akan diuji coba di laboraorium   
b. Lumpur Lapindo akan diuji coba sebagai pakan ternak   
c. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memanfaatkan lumpur Lapindo sebagai bahan pembuat batu  bata   
d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memanfaatkan lumpur Lapindo sebagai bahan untuk mena –     nam pohon bakau

Soal nomor 5 – 8 mengacu pada cuplikan drama berikut. 
Bacalah dengan seksama     
         Jam menunjukan pukul 06.59, Andi dan Fitri masih sekitar 100 meter dari gerbang sekolah. Meraka cepat –cepat berlari menuju gerbang sekolah. Pak taryo, stapam sekolah terlihat hendak menutup gerbang sekolah. ( sambil berlari bersama Fitri, Andi berteriak sambil terengah- engah )     Andi     : Pak Taryo ! Gerbangnya jangan dulu ditutup! Tunggu sebentar, kami belum                Masuk !     
Fitri       : Betul Pak Taryo. Tunggu sebentar !     
Pak Taryo    : ( Kaget menedengar teriakan Andi dan Fitri ) Walah ! Kalian, toh. Kenapa  kalian               terlambat ? Ini sudah jam tujuh, loh.     
Andi        : Belum, Pak. Tinggal semenit lagi, kok.     
Fitri        : Iya, masih semenit lagi. Nih, lihat jam tangan saya ( Fitri menunukkan ) jam tangannya               Yang memang masih menunjukan pukul 06.59 lewat 20 detik )     
Pak Taryo    : Oalaah. Okelah kalau begitu. Ayo, cepat masuk. Nanti kalian terlambat. Bu Indrinya               Sudah ada, tuh. ( Sambil menunjuk ke kelas VI )     
Andi & Fitri    : Oke, terima kasih, ya, Pak Taryo ( Keduanya bergegas menuju kelas. Bu Indri pun               Sedang menuju kelas )   

5.  Tokoh yang terlampir kesiangan masuk kelas adalah ….   
a. Andi   
b. Bu Indri   
c. Pak Taryo   
d. Andi & Fitri

6. Watak tokoh Andi dan Fitri dalam drama tersebut adalah ….   
a. Andi dan Fitri pemalas   
b. Andi dan Fitri pintar   
c. Andi dan Fitri mau berusaha   
d. Andi dan Fitri pembohong

7. Drama tersebut menceritakan tentang ….   
a. Pak Taryo satpam sekolah   
b. Bu Indri pengajar kelas VI   
c. Sekolah tempat Andi & Fitri menunut Ilmu   
d. Andi dan Fitri yang hampir terlambat masuk sekolah

8. Latar dalam drama tersebut adalah ….   
a. Gerbang sekolah   
b. Halaman rumah   
c. Pos satpam   
d. Di dalam kelas

9. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Hal- hal yang harus diperhatikan dalam pidato adalah ….   
a. Intonasi, lafal, volume suara, sikap   
b. Sikap saja   
c. Intonasi dan sikap   
d. Sikap dan lafal

10. Paragraf teks pidato diatas merupakan bagian ….   
a. Pendahuluan teks pidato   
b. Isi teks pidato   
c. Penutup teks pidato   
d. Penjelasan isi teks pidato

11. Teks pidato diatas lebih tepat disampaikan pada saat acara ….   
a. Pembukaan sekolah   
b. Perpisahan sekolah   
c. Peresmian kegiatan   
d. Penutupan kegiatan

12. Cermati penggalan teks berikut ini!


Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf dari kertas tersebut adalah ........
a. Bermacam-macam hasta karya dari kertas dipamerkan
b. Barang-barang dari kertas dipamerkan
c. Pameran bermacam-macam hasta karya
d. Pameran bermacam-macam hasil seni

13. Penggunaan tanda seru yang benar terdapat pada kalimat.................
a. Tempat perlombaan kurang baik!
b. Lomba itu dilaksanakan pada hari senin!
c. Persiapkan dirimu untuk menghadapi lomba itu!
d. Kapan lomba itu dilaksanakan!

14. Penulisan kalimat langsung yang benar adalah....................
a. Ibu berkata "Jangan bermain dekat sungai".
b. Ibu berkata, "Jangan bermain dekat sungai".
c. Ibu berkata, Jangan bermain dekat sungai.
d. Ibu berkata: "Jangan bermain dekat sungai".

15. Kau memang yang terbaik dari semua sahabatku Bil!
Tanda koma (,) tepat diletakkan di antara  kata.......
a. kamu dan memang
b. memang dan yang
c. semua dan sahabatku
d. sahabatku dan Bil

16. Erin bertopi lebar yang terbuat dari anyaman daun pandan.
Imbuhan ber- pada kata bertopi sama artinya dengan kata berimbuhan ber- pada kalimat ........
a. Selesai sholat Idul Fitri semua orang bersalaman
b. Bercak merah pada pipi Ani telah hilang
c. Ayah selalu berdasi bila pergi ke kantor
d. Nani berlari ketika turun hujan

17.  Dibawah ini kalimat yang mengandung unsur keterangan alat adalah................
a. Bu Sulastri membuat kue bolu kukus
b. Pak Harun menebang pohon dengan gergaji besi
c. Perahu nelayan sedang melaut
d. Ibu menjahit baju baru

18. Di bawah ini yang merupakan kalimat majemuk setara adalah....................
a. Angin topan bertiup dengan kencang dan merobohkan rumah-rumah penduduk
b. Bencana banjir melanda negeri kita
c. Sulit mencari nafkah di kota besar
d. Bermacam-macam makanan dibawanya dari rumah

19. Paman membeli rumah mewah secara tunai.
Sinonim kata tunai adalah ........
a. cicilan
b. angsuran
c. kontan
d. kredit

20. Pak Suyud, seorang dosen mempunyai anak bungsu bernama Adit seorang pengajar di SMA 2.
Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ........
a. Dimana ada gula di situ ada semut
b. Bagai pinang dibelah dua
c. Air cucuran jatuhnya ke pelimbahan juga
d. Kacang lupa akan kulitnya

Perhatikan teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 21 – 23 !
Selamat pagi pemirsa!
Saudara, musim kemarau panjang melanda negara kita tahun ini. Dimana-mana masyarakat merindukan turunnya hujan. Kekeringan melanda hampir 80%  daerah pertanian di Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan kita semua.
Sawah-sawah mengalami kekeringan dan kehilangan sumber air. Para petani hanya bisa memandang dengan sedih daun-daun padi yang kering kerontang dan mati terkulai. Kekeringan ini bukan saja melanda lahan pertanian, tetapi menjurus ke kekurangan air minum bagi masyarakat.

21. Apa yang menyebabkan petani bersedih dalam teks tersebut ?
Kalimat jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah ….
a. musim kemarau panjang melanda negara kita tahun ini
b. daun-daun padi yang kering kerontang dan mati terkulai
c. Para petani merindukan turunnya hujan agar tidak kekeringan
d. Kekeringan melanda hampir 80%  daerah pertanian di Indonesia

22. Penyebab yang terjadi pada cuplikan teks bacaan berita tersebut adalah …..
a. turunnya hujan
b. musim kemarau panjang
c. petani kekurangan air minum
d. daun-daun padi yang kering kerontang

23. Kalimat utama yang terdapat pada paragraph kedua pada isi teks bacaan berita tersebut adalah …..
a. Para petani hanya bisa memandang dengan sedih
b. Kekeringan ini bukan saja melanda lahan pertanian
c. daun-daun padi yang kering kerontang dan mati terkulai
d. Sawah-sawah mengalami kekeringan dan kehilangan sumber air

24. (1) Pada hari Jumat, 30 September 2009, (2) gempa bumi yang dahsyat mengguncang Padang. Gempa tersebut terjadi saat sore hari tepat pada pukul 17.16 WIB. Gempa yang berkekuatan 7,6 skala Richter membuat (3) Padang porak-poranda. (4) Bencana alam tersebut telah memakan banyak korban jiwa dan harta benda musnah.
Topik laporan tersebut ditunjukan oleh nomor ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

Perhatikan percakapan berikut ini !
Hani : "Apakah ada yang bisa kubantu, Bu?" 
Ibu    : "Han, tolong bantu ibu menyiapkan makanan itu. Sebentar lagi tamu-tamu ayah akan
           datang." 
Hani : "Baik, Bu."

25. Berdasarkan dialog drama tersebut, tokoh Hani memiliki sifat ....
a. ringan tangan
b. murah hati
c. panjang tangan
d. tinggi hati

Bacalah penggalan teks drama berikut untuk soal nomor 26 - 28!
Elis      : (datang dari ruang dalam) “Ya ... Pak. Ada apa, Pak?” 
Kakek : “Mana Ari dan Adi? Sudah sore begini belum di rumah?” 
Elis      : ”Main ... Pak. Tadi bawa motor." 
Kakek : “Aduh, Elis. Bagaimana kalian membesarkan anak? Akan jadi apa cucuku kelak?” 
Elis      : “Sudahlah ... Pak. Kan, Adi dan Ari sudah biasa naik motor." 
Kakek : “Kau dan suamimu memanjakannya. Mereka masih SMP, belum berhak punya SIM." 
Elis      : "Biar masa kecil mereka senang, Pak! Tidak seperti kita dulu." 
Kakek : “Aduh ... Lis! Itu, cara mendidik anak yang salah."

26. Pernyataan kakek kepada Elis pada percakapan di atas menyatakan rasa ....
a. takut
b. marah
c. khawatir
d. ingin tahu

27. Tokoh utama dalam penggalan drama di atas adalah ....
a. Ari dan Adi
b. Elis dan Kakek
c. Kakek, Adi, dan Ari
d. Kakek, Ari, Adi, dan Elis

28. Kesimpulan dari isi drama tersebut adalah ….
a. kekhawatiran Kakek terhadap cucunya
b. Ari dan Adi sudah sore belum pulang
c. cara mendidik anak yang kurang baik
d. Ari dan Adi mengendarai motor

Selamat sore,
Teman-teman dari Panti Asuhan Kasih Ayah Bunda yang saya cintai. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ulang tahun saya yang ke-12.
Melalui acara ini, saya ingin berbagi kebahagiaan dengan kalian semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman Panti Asuhan Kasih Ayah Bunda. Saya juga mengucapkan terima kasih atas lantunan doa dari teman-teman. Semoga dengan doa dari teman-teman saya dapat mencapai kesuksesan dan mendapat rahmat serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Sekian dan terima kasih.

29. Pidato sambutan tersebut disampaikan dalam sebuah acara ….
a. ulang tahun
b. pemberian bantuan
c. tasyakuran karena naik kelas
d. reuni atau pertemuan dengan teman lama

30. Pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman kelas VI menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah membimbing kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan di SD ini. Tak lupa kami juga mohon maaf jika selama menempuh pendidikan di Sekolah Dasar ini kami melakukan banyak kesalahan. ….
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato di atas adalah ….
a. Demikian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih.
b. Demikian penjelasan dari kami kepada Bapak dan Ibu.
c. Kehadiran Bapak dan Ibu pada acara ini tidak ternilai harganya.
d. Hanya informasi ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu.

   Ku ucapkan seribu terima kasih   
   Untuk orang – orang pembuat mu   
   Yang membantu perjalananku   
   Terima kasih banyak atas bantuan mu           
           Kendaraan ….           
          Temani aku pergi           
          Agar aku aman di jalan           
          Dan selamat tiba di tujuan                           
                                Karya : Dyson Sepnatu 

31. Cuplikan puisi diatas menceritakan tentang ….   
a. Ucapan terima kasih kepada kendaraan   
b. Fungsi kendaraan sebagai alat keamanan   
c. Kendaraan yang selalu menemani aku pergi   
d. Kendaraan yang digunakan untuk mengantar aku

32. Tema puisi di atas adalah ….   
a. Teknologi   
b. Keamanan   
c. Alat transportasi   
d. Kehidupan sosial

33. (1) Sampai di pasar ia segera menata dagangannya
(2) Setelah matahari terbit, ia pun segera berangkat ke pasar.
(3) Pak Dama pedagang yang rajin.
(4) Setiap pukul 04.00 ia sudah bangun tidur
Agar menjadi paragraf yang padu urutan kalimat yang benar adalah ........
a. 4 - 2 -1 - 3
b. 2 - 1 - 4 - 3
c. 3 - 4 - 2 - 1
d. 1 - 2 -3 - 4

34. Ayah pergi ke kantor naik mobil.
Padanan kata naik pada kalimat di atas adalah ........
a. membawa
b. mencari
c. mengendarai
d. membeli

35. Di rumah nenek banyak ditemui barang-barang kuno.
Antonim dari kata kuno adalah ........
a. seni
b. bagus
c. indah
d. modern

II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !

Perhatikan teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 1 – 2 !

Selama tujuh belas tahun, Noorsyaidah, guru di sebuah taman bermain di Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur, berkutat dengan penderitaan ekstraberat. Aneh tapi nyata. Kawat-kawat runcing secara rutin keluar dari perutnya. Dokter kebingungan menentukan jenis penyakitnya

1. Penyakit yang dialami oleh Noorsyaidah adalah …..
2. Noorsyaidah menderita penyakit tersebut dikarenakan ....

Pada hari Selasa, 11 Maret 2009 rumah Pak Bambang dimasuki orang tidak dikenal. Saat kejadian, rumah Pak Bambang dalam keadaan kosong. Pak Bambang dan keluarganya sedang ke luar kota. Menurut informasi dari Pak Bambang, orang tak dikenal tersebut berhasil membawa laptop dan sejumlah uang.
3. Topik laporan yang paling tepat adalah ….

(1) Perkembangan bumi yang kita tempati sekarang ini sangat menakjubkan. Pada 4,5 miliar tahun lalu, bumi masih berupa (2) bola gas panas yang berpijar. Setelah hujan turun selama seribu tahun, (3) keajaiban bumi dimulai. Butuh waktu miliaran tahun sampai kehidupan pertama yang sangat sederhana muncul. Makhluk yang sangat sederhana ini berkembang menjadi (4) makhluk yang melakukan fotosintesis.

Topik hasil laporan di atas ditunjukan oleh nomor ….
4. Orang yang hidupnya boros akan sulit menjadi kaya.
      Antonim dari kata boros adalah ….
5. Andi mengerjakan soal-soal ulangan dengan cermat.
      Sinonim kata cermat adalah ….
6. Yth Ibu Maria SPd     Tanda baca yang tepat untuk melengkapi penggalan surat tersebut adalah ….
7.    ........ swalayan yang dekat dari sini?
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah ........
8. Orang-orang dari luar negeri datang untuk menikmati keindahan Pulau Bali.
Mereka disebut ........
9.  Kata nenek bangunan di seberang jalan itu dibangun kira-kira satu abad yang lalu. Sinonim dari kata satu abad adalah ........
10.  Di rumah nenek banyak ditemui barang-barang kuno.
Antonim dari kata kuno adalah ........

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan !
1. Buatlah isi drama pendek tentang kebersihan lingkungan !
2. Tuliskan kalimat pembuka pidato !

Thursday, March 15, 2018

soal Latihan Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.
Soal Berikut ini adalah contoh soal Latihan Ulangan Kenaikan Kelas Semester II Kelas VI SD Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.

I. Pilihlah a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !
1. Negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah ....
a. Thailand
b. Laos
c. Singapura
d. Malaysia

2. Negara ASEAN yang penduduk paling banyak  adalah….
a. Malaysia
b. Indonesia
c. Filipina
d. Thailand

3. Jakarta Informal Meeting bertujuan untuk ....
a. Membentuk aliansi militer
b. Membangun pabrik pupuk
c. Mendamaikan negara yang bertikai
d. Membentuk pabrik tekstil

4. Negara ASEAN yang memiliki wilayah paling kecil adalah….
a. Singapura
b. Malaysia
c. Brunei Darussalam
d. Laos

5. Negara anggota ASEAN yang mempunyai tambang minyak terbesar adalah ...
a. Indonesia                                               
b. Malaysia                                     
c. Brunai Darussalam
d. Vietnam

6. Negara pendiri ASEAN terdiri dari  ...  Negara
a. 5                                                   
b. 6                                                   
c. 7
d. 8

7. Thanam Khoman merupakan salah satu anggota pendiri ASEAN dari negara ...
a. Indonesia                                   
b. Brunai Darussalam                 
c. Malaysia
d. Thailand

8. Secara geografis wilayah Asia Tenggara sebelah timur berbatasan dengan….
a. samudera Hindia
b. samudera Pasifik
c. Papua Nugini
d. Cina

9. Kerjasama ASEAN dimulai ketika terjadi deklarasi….
a. Bangkok
b. Singapura
c. Kualalumpur
d. Jakarta

10. Negara Jiran (negara tetangga) Indonesia yang paling dekat adalah….
a. Filipina
b. Thailand
c. Malaysia
d. Myanmar

11. Asia Tenggara amat strategis, karena….
a. terletak di kawasan Asia Pasifik
b. memiliki perairan yang luas
c. kekayaan alamnya sangat melimpah
d. terletak pada jalur lalu lintas dunia yang ramai

12. Pada awal berdirinya anggota ASEAN berjumlah….
a. 5 negara
b. 6 negara
c. 7 negara
d. 8 negara

13. Sekretariat ASEAN terdapat di negara….
a. Malaysia
b. Indonesia
c. Filipina
d. Singapura

14. Penyelesaian konflik antarnegara ASEAN sebaiknya dilakukan dengan cara……
a. damai
b. kekerasan
c. hukuman
d. pemboikotan

15. Gagasan tentang AFTA mulai diluncurkan pada KTT ASEAN IV di negara….
a. Thailand
b. Singapura
c. Malaysia
d. Fulipina

16. Lingkaran yang ada pada loga ASEAN melambangkan….
a. cita-cita pendiri
b. keberanian dan kedinamisan
c. kemakmuran
d. persatuan

17. Tokoh deklarator ASEAN yang berasal dari Thailand adalah….
a. Narcisco Ramos
b. Rajaratnam
c. Thanant Khoman
d. Tun Abdul Razak

18. Salah satu asas ASEAN adalah….
a. membantu pertumbuhan ekonomi nasional negara anggota
b. membentuk kelompok kerja ekonomi di kawasan Asia
c. ikut campur tangan terhadap persoalan dalam negeri negara anggota
d. membantu negara-negara lain untuk menjajah negara yang lemah

19. KTT   pertama ASEAN adalah ... .
a. Bandung                                     
b. Bali                                             
c. Bangkok
d. Manila

20. Titian Mahibah merupakan kerja sama kesenian antara negara ....dengan ....
a. Indonesia – Thailand                     
b. Indonesia – Malaysia                     
c. Malaysia – Filipina
d. Malaysia – Thailand

21. Pabrik Vaksin ASEAN berada di negara ....
a. Indonesia                                         
b. Filipina                                             
c. Singapura
d. Malaysia

22. Deklarasi di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971 berisi tentang ...
a. ZEE                                                   
b. ZOPFAN                                           
c. MEE
d. OPEC

23. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di kota ....
a. Bangkok
b. Jakarta
c. Bandung
d. Denpasar

24. Indonesia satu satu negara yang mencetuskan sebuah gerakan yang tidak memihak blok barat dan blok timur, yaitu gerakan ....
a. KAA
b. Non republik
c. Nasionalis
d. Non Blok

25. Negara yang termasuk blok timur adalah ....
a. Amerika
b. Inggris
c. Perancis
d. Rusia

26. Keteganagan antara negara blok barat dan blok timur dikenal dengan ....
a. Perang dunia
b. Perang dingin
c. Perang Blok
d. Perang

27.  Salah satu landasan operasional politik luar negeri bebas aktif adalah....
 a.  TAP MPR
 b.  UU No.37 tahun 1999
 c.  pembukaan UUD 1945
 d.  UU pengganti

28.  Salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah....
 a. membina kerja sama antar negara blok barat
 b. menjalin kerja sama di bidang militer dan ekonomi
 c. menjalin kerja sama antar negara dalam segala bidang
 d. memperkuat sistem keamanan negara sendiri dan tetangga

29.  Untuk mengurangi ketegangan antara Blok Barat dan blok Timur, pada tahun 1955 pemerintah
 RI mengadakan konferensi di Bandung, yakni....
 a. Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia
 b.  Konferensi Asia Afrika
 c.  Konferensi Malino
 d. Konferensi Meja Bundar

30. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas, artinya ….
 a. bebas memilih rakyat dari negara lain
 b. tidak memihak salah satu blok
 c. bebas menjalin hubungan dengan dunia internasional
 d. dapat mencampuri urusan dalam negeri negara lain

31. Arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negeri disebut ….
 a. politik luar negeri
 b. politik ekonomi
 c. politik dalam negeri
 d. politik ideology

32. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dicetuskan oleh . . . .
 a. Ir. Soekarno
 b. Drs. Moh. Hatta
 c. Soeharto
 d. Muhammad Roem


33.  Seorang duta besar bertempat tinggal di . . . .
 a. Gedung kedutaan
 b. Rumah dinas
 c. DPR
 d. Negaranya

34. Seorang duta besar diangkat oleh . . . .
 a. Menteri
 b. Presiden
 c. Pejabat
 d. Pengusaha

35. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memerhatikan pertimbangan . . .
 a. DPD
 b. MPR
 c. BPK
 d. DPR

II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !
1. Politik luar negeri Indonesia adalah ....
2. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah ... .
3. Politik luar negeri bebas aktif di gagas oleh ....
4. Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal ....
5. Landasan konstitusional politik luar negri Indonesia adalah…
6. Menjembatani kepentingan nasional dengan dunia internasional adalah tugas dari …
7. Peran Indonesia dalam konferensi Asia Afrika adalah…
8. Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia, ini merupakan pengertian
 dari politik ...
9. Wakil Indonesia dalam pembentukan KAA adalah ... .
10. Pasukan perdamaian Indonesia dalam misi PBB diberi nama pasukan ... .

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan !
1. Jelaskan latar belakang berdirinya ASEAN !
2. Berilah contoh jalinan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Thailand dalam bidang
 ekonomi!
3.Sebutkan nama beserta asal negaranya  tokoh yang berperan
dalam perencanaan Konferensi Asia Afrika !
4. Sebutkan tujuan berdirinya organisasi SEATO !
5. Sebutkan 3 proyek industri yang didirikan oleh negara – negara anggota ASEAN !