Wednesday, November 4, 2015

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas IV Semester 2

Download Kumpulan Soal LENGKAP

I. Wenehana tandha ping ( X ) aksara a, b, c utawa d sangarepe wangsulan kang bener !
1. Gambar pahlawan ( gandhul ) paku mancep ing tembok. Tembung ing jero kurung benere ..........
 a. digandhuli b. gumandhul c. nggandhualek d. gandhul-gandhul

2. Ukara ing ngisor iki ngemu seselan in yaiku .....................
a. Bapak tidhak kantor nitih sepeda b. Jenengku tinulis ing majalah sekolah
c. Bocah-bocah golek kinjeng ing sawah d. Pak kiraman gawe winih pari

3. Ukara ing ngisor iki sing nganggo tembung wilangan sing bener, yaiku ..........
a. Mas Bondan gadha menda gangsal likur b. Yeti gadhah arta setunggal atus gangsal rupiah
c. Yuswanipun bapak kula suwidak gangsal d. Adi miyos taun setunggal ewu sanganggatus enem dasa kalih

4. Wong sing seneng .....................marang wong butuhhake bakal gedhe rejekine. Tembung seneng supaya dadi tembung saroja sing bener kudu dipasangi tembung ......................
a. raja brama b. seneng poring c. weweh akeh d. dana driyah

5. Dalemipun reneng kula tebih sanget. Tebih kosok baline .......................
a. ajrih b. celak c. sekedap d. sedhela

6. Yustin arep lunga menyang mojokerto. Tembung lungo bebere ..............
a. Tindak c. Bidal
b. Kesah d. Budhal

7. Nell, aku jupukno bawang lan suruh .........................................................
a. Sabungkul c. Satundhun
b. Sacantik d. Salirang

8. Yen srawung karo kancah iku kudu nganggo ...............................................
a. Andhap asor c. Guyup rukun
b. Sola tingkah d. Suba sita

9. Halimah kuwi awake dhuwur,
    Tembung dhuwur kosok baline ..................................................................
a. Cilik c. Ora gedhe
b. Endek d. Kuru

10. Sidoarjo – menyang – Halimah –tindak – dhek wingi
    Dhapukane ukara sing bener yaiku .............................................................
a. Sidoarjo dhek wingi Halimah tindak menyang
b. Menyang sidoarjo dhek wingi Halimah tindak
c. Dhek wingi Halimah tindak menyang Sidoarjo
d. Halimah Menyang dhek wingi tindak sidoarjo

11. aku lan adhiku ngregeti plataran nganggo godhong tela.
      Ngregeti asale saka tembung lingga ...........
a. ngreget c. Reget
b. ngrege d. Regeti

12. Nikmah lagi nesu amarga ora dijak gerak jalan.
    Tembung kosok balen nesu yaiku ..................................................................
a. Seneng c. Kesel
b. Mangkel d. Pegel

13. Yasmin lagi wungu, Wungu  basa ngoko .....................................................
a. Lunga c. Sare
b. Turu d. Tangi

14. Kendharaane sing mandheg ana ing stasiun yaiku ........................................
a. Kapal b. Dokar c. Sepur d. Bus

15. Pak wignyo pagaweane nglakokake dokar, mula diarani ..............................
a. Kusir c. Masinis
b. Sopir d. Nahkoda

16. Wawan kae bocah sing jembar polatane. Jembar polatane tegese ............
a. Sabar c. Pinter
b. Gampang menehi pangapuran d. Sumeh

17. Ibu mundhut uwos. Uwos tegese …
a.    Gula            b. uyah         c. sega           d. Beras

18. Kang kalebu piranti mangan yaiku …
a.    Sendhok, piring, porok         c. piring, odol, andhuk
b.    Piring, arit, pacul             d. piring, sendhok, sikat

19. Nawala yen ditulis nganggo aksara jawa dadi …
a.    swl               b.nwa   c.srn         d.crk

21. Budhe Asih maca koran. Koran minangko ….
a.    Jejer             b. lesan       c. wasesa       d. katerangan

23. Yen srawung karo kancah iku kudu nganggo ...............................................
a. Andhap asor c. Guyup rukun
b. Sola tingkah d. Suba sita

24. Halimah kuwi awake dhuwur,
    Tembung dhuwur kosok baline ..................................................................
a. Cilik         b. Ora gedhe c. Endek d. Kuru

25. Adhine Yudi tuku gula. Yen dikramakake dadine ..................
a. Rayine Yudi tumbas gula c. Rayinipun Yudi tumbas gula
b. Rayine Yudi tumbas gendhis d. Rayinipun Yudi tumbas gendhis

B.    Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk !
1. Pak Marnu wong sing lomo. Kosok baline lomo ......................

2. Bapak Esti pancen bisa dadi tepa ................tumerap tangga – tanggane.

3. Jangganipun Santi dipuncokot nyamuk. Jangga boso ngokone .........................

4. Yen ditulis dara putih nganggo aksara jawa dadine.................

5. Mituhu pitutur guru. Temung mituhu tegese ..........................

6. Pak wawan duwe jeneng liya kabul. Duwe jeneng krama inggile ...............................

7. Layang sing mentas kotulis kuwi kotujokake .................. sapa?
    Tembung sing bener kanggo ngganepi ukara ing dhuwur yaiku .................

8. Yen ditulis aksara gedring dadine .................................................................

9. Riyani mentas turu ing kamare.
    Mentas turu kramane ...................................................................................

10. Bapak lagi turu. Turu basa kramane.....................................................

III. Wangsulana pitakon – pitakon ngisor iki kanthi bener !
1. Suradi njahit klambi. Dadekna ukara pitakon !
    Wangsulan : ...........................................................................

2. Ana gula ana semut. Apa tegese paribasan ing dhuwur ?
    Wangsulan : ...........................................................................

3. Gawea ukara nganggo tembung saroja “ guyup rukun “?
   Wangsulan : ...............................................................................

4. Gawea ukara nganggo tembung  “ gedhe cilik “?
   Wangsulan : ...............................................................................

Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP