Wednesday, November 4, 2015

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas III Semester 2

Download Kumpulan Soal LENGKAP

I. Wenehana tandha ping ( X ) aksara a, b, c utawa d sangarepe wangsulan kang bener !
1. Lela nyilih klambine Teti. Yen didadine krama ...................................
a. Lela ngampil  rasukanipun Teti b. Lela nyambut  rasukanipun Teti
c. Lela ngampil  klambinipun Teti b. Lela nyambut agemanipun Teti

2. Siji ibu , yen ditulis aksara jawa, dadine .............................
a. b.

c. d.
3. Aku mentas nampu layang......................budheku sing diterake pak pos.
a. arep b. saka c. menyang d. kanggo

4. Perangan layang sing ditulis keri dhewe, yaiku .....................................
a. Jenenge sing dituju b. Jenenge sing kirim
c. Alamat sing dituju d. Alamat sing dikirim

5. Menthong – menthong  rupamu  ngisin – isine. Rupane menthong ngisin – isine tegese........................
a. wuda b. lumuh c. ala d. abang

6. Manungsa nandur kedang nganggo apane ?
a. isine b. thukulane c. uwohe d. anakane

7.Pramuji  ngulihake bukune Titin sing di silih dhek wingi ngulihake asale saka tembung lingga ...............
a. ngulih b. mulih c. ulih d. ulihake

8. Aku lan adiku ngregeti plataran nganggo godhong tela. Ngregeti tembung linggane .......................
a. ngreget b. ngrenge c. reget d. regeti

9. Ketemu buta. Yen ditulis aksara jawa dadine ....................................
a. b.

c. d.

10. Purwati mentas ( tuku ) klambi anyar ibune. Ing jero kurung benere .......................
a. nukoni b. nukokake c. ditukokake d. ditukoni


11. Yadi ( sisih ) watu ing tengah dalan. Tembung ing jero kurung benere .....................
a. sisihake b. sisihi c. nyisih d. nyisihake

12.  Ibu mundhut uwos. Uwos tegese …
a.    Gula            b. uyah       c. sega           d. Beras

13. Kang kalebu piranti mangan yaiku …
a.    Sendhok, piring, porok         c. piring, odol, andhuk
b.    Piring, arit, pacul             d. piring, sendhok, sikat

14. Pak Narno maca koran. Koran minangko ….
a.    Jejer     b. lesan         c. wasesa       d. katerangan

15.    … sing tuku sepedha iki ?
Tembung kang trep kanggo njangkepi yaiku ….
a.    Sapa       b. pira       c. apa            d. ana ngendi

B.    Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk !
1.     yen ditulis gedrik yaiku …..........................

2. Riyani mentas turu ing kamare. Mentas turu kramane ....................................................

3. Layang sing kotulis kuwi kotujukake ..............................sapa ?

4. Menthog-menthong dakkandani thog.  Dakkandani padha tegese karo .........................

5. Yuni ngelu. Yen ditulis aksara jawa  yaiku .......................................

6. Maman  ngdrayah dolanan  adine. Ngdrayah asale saka tembung lingga .......................

7. Pak Sarmin tuku gedang sak ......................................................................................

8. Nyambut gawe rina wengi paribasane golek sega .......................................................

9. Dadi wong lanang iku kudu kendel, aja ......................................................................

10.Yen sekolah wayah ......................

III. Wangsulana pitakon – pitakon ngisor iki kanthi bener !
1. Faizah tuku dolanan. Dadekna ukara pitakon !
    Wangsulan : ..................................................................................................

2. Kedele iku kena digawe apa ? Aranana loro wae !
    Wangsulan : ..................................................................................................

3. Gawea ukara nganggo tembung “ disapu “!
    Wangsulane.....................................................................................................

4. Pitakon : ...................................................................................................
    Wangsulan : Plesir ing Jatim Park.
    Gawea ukara pitakon kanthi ngganepi pitakon ing ndhuwur !
    Wangsulane.....................................................................................................  

5. Gawea ukara nganggo tembung “ gedhe - cilik “!
    Wangsulane.....................................................................................................

Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP