Wednesday, September 9, 2015

Soal UTS Pai Kelas III Semester 1

Download Kumpulan Soal LENGKAP

Isilah dengan jawaban yang kamu anggap paling benar !
1. Huruf yang tidak bisa dirangkai di tengah kalimat berjumlah . . . .
a. 3 huruf
b. 4 huruf
c. 5 huruf
d. 6 huruf

2. Sebelum membaca Al-Qur'an, dahulukan membaca . . . .
a. basmalah
b. ta‘awwuz
c. hamdalah
d. salam

3. Memahami isi kandungan Al-Qur'an hukumnya  . . . .
a. wajib
b. sunah
c. makruh
d. haram

4. Sebelum membaca Al-Qur'an hendaknya kita . . . .
a. berpakaian seadanya
b. berwudu terlebih dahulu
c. mencuci tangan
d. berdiri

5. Huruf hijaiyah berjumlah . . . .
a. 24 huruf
b. 26 huruf
c. 27 huruf
d. 29 huruf

6. Huruf yang tidak bisa dirangkai di tengah kalimat berjumlah . . . .
a. 3 huruf
b. 4 huruf
c. 5 huruf
d. 6 huruf

7. Sebelum membaca Al-Qur'an, dahulukan membaca . . . .
a. basmalah
b. ta‘awwuz
c. hamdalah
d. salam

8. Sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah Swt. adalah sifat ….20
a. wajib
c. mustahil
b. jaiz
d. asmaul husna

9. Sifat wajib bagi Allah terdapat ….
a. 5
b. 10
c. 15
d. 20

10. Sifat wajib bagi Allah Swt. yang bermakna ada adalah ….
a. wujud
b. qidam
c. baqa
d. Mukhalafatu lil-h

11. Apapun wujudnya, seluruh ciptaan Allah Swt.  di dunia ini akan mengalami ….
a. keabadian
c. kekecilan
b. kerusakan
d. kebesaran

12. Salah satu sikap terpuji adalah . . . .
a. memberi contekan kepada teman
b. menghamburkan uang
c. menghemat uang
d. bermain sampai larut sore

13. Yang dimaksud rasa percaya diri adalah . . . .
a. merasa ragu atas kemampuan sendiri
b. merasa yakin atas kemampuan sendiri
c. merasa diri tidak mampu melakukan sesuatu
d. merasa diri keberatan melakukan sesuatu

14. Sabda Rasulullah, "Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya akan . . . ."
a. gagal
b. berhasil
c. lelah
d. susah

15. Sesungguhnya, orang yang suka boros itu adalah temannya . . . .
a. setan
b. malaikat
c. orang saleh
d. ustad

16. Orang yang mempunyai sifat kikir akan mengalami . . . .
a. kemudahan
b. kesenangan
c. kesengsaraan
d. kekayaan

17. Akhak yang baik disebut dengan . . . .
a. akhlakul mazmumah
b. akhlakul mahmudah
c. akhlak karimah
d. akhlakunn

18. Salah satu sikap tidak terpuji contohnya . . . .
a. memberi sedekah
b. memberi makan fakir miskin
c. memberi pertolongan kepada teman yang sakit
d. memberi pertolongan kepada pencuri

19. Kita tidak boleh bersungguh-sungguh dalam urusan . . . .
a. kebaikan
b. keimanan
c. agama
d. kemaksiatan

20. Perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir (takbiratul ihram) dan diakhiri dengan salam disebut ….
a. syahadat
b. salat
c. puasa
d. zakat

21. Hukum melaksanakan salat adalah ….
a. wajib a‘in
b. fardu kifayah
c. sunah
d. makru

22. Menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan, kemudian mendudukkan pantat di lantai serta meletakkan kedua tangan di atas kedua paha disebut ….
a. i'tidal
c. duduk tasyahhud
b. duduk iftirasy
d. duduk tawarruk

23. Gerakan yang dilakukan dengan cara mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri disebut ….
a. takbiratul ihram
b. ifititah
c. tasyahhud
d. salam

24. sifat alloh yang berbeda dengan ciptaannya adalah . . .
a. qidam
b. baqo
c. mukholafatu lilhawadisi
d. qiyamuhu binafsihi

25.Yang dimaksud rasa percaya diri adalah . . .
a. merasa ragu atas kemampuan sendiri
b. merasa yakin atas kemampuan sendiri
c. merasa diri tidak mampu melakukan sesuatu
d. merasa diri keberatan melakukan sesuatu

26.Sabda Rasulullah, "Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya akan . . . ."
a. gagal
b. berhasil
c. lelah
d. susah

27.Sesungguhnya, orang yang suka boros itu adalah temannya . . . .
a. setan
b. malaikat
c. orang saleh
d. ustad

28.Orang yang mempunyai sifat kikir akan mengalami . . . .
a. kemudahan
b. kesenangan
c. kesengsaraan
d. kekayaan

29.Akhak yang baik disebut dengan . . . .
a. akhlakul mazmumah
b. akhlakul mahmudah
c. akhlak karimah
d. akhlakunnar

30.Salah satu sikap tidak terpuji contohnya . . . .
a. memberi sedekah
b. memberi makan fakir miskin
c. memberi pertolongan kepada teman yang sakit
d. memberi pertolongan kepada pencuri

Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP