Wednesday, September 16, 2015

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas VI Semester 1

Download Kumpulan Soal LENGKAP

Wacanen  sing premati !

                                                                     R.A.KARTINI                      

                    R.A.Kartini   miyos  tanggal  21  April  taun  1879  ing  Mayong , Jepara , Jawa  Tengah.   Panjenengane   putrine   Raden  Arya   Sasradiningrat ,  bupati ing  Jepara . Sanajan ramane  dadi  bupati ,   R.A.Kartini  tansah   nggalih   nasibe bangsane. Utamane   nasibe   para   putri   Indonesia    sing  dhek  semana   ketinggal- an   banget   kemajuane   karo   para   putra.   Malah   wiwit   cilik   para   putri   dipingit dening   wong   tuwane. Kagawa  saka  rasa  asihe  marang  bangsane , utamane  para  putri R.A. Kartini  ngedegake     sekolahan   kanggo  mulang  wuruk  para  putri  supaya  bisa   pinter  lan  prigel  .Sekolahan  iku  didegake  sawise  R.A.Kartini  dhaup  karo  Raden  Mas Adipati  Arya  Jayahadiningrat  taun  1903.  Raden  Mas Adipati  Arya  Jayahadiningrat Iku  bupati  ing  Rembang .           
 I .WENEHANA  TANDA  PING   ( X )  AKSARA   a  , b,  c,  UTAWA  d !
 1 Apa  irah-irahane  wacan ing  ndhuwur    ?    
    a.R.A.Kartini                        c.R.M.Jayahadiningrat
    b.R.A.Sastradiningrat        d.R.A.Jayahadiningrat         
                                                             
 2. Isine  wacan  ing  ndhuwur  nyritakake  perjuanganane  Ibu  Kartini  ing  babagan  .  .   .   .                 a. Kesehatan                         c.Pertanian
    b. Pendidikan                        d, Lingkungan

3.R.A.Kartini  miyos  tanggal  21  April  taun  1879.  Tembung  miyos  ing  sajroning  ukara  kasebut  nduweni  teges .  .  .  .
   a.liwat                                    c. lair
   b.medal                                 d. metu

4. R.A.Kartini  ngedegake  sekolahan  kanggo  mulang  muruk  para  putri. Tembung ngedegake   kosok balene .  .  .  .
    a. nglungguhake      c.ngrubuhake
    b.nurokake                             d.nglakokake

5.Miturut  isine  wacan  ing  ndhuwur  kasebut,  ngandhut   pesen    supaya   para  putri   .  .  .  
   a.ora  bisa  kalah  karo  para putra
   b.luwih  asor  tumrap  para putra
   c.luwih dhuwur  drajate  tumrap  para  putra
   d.pinter  lan  prigel  saengga  ora  ketinggalan  karo  para  putra

6.Tembung-tembung  ing  ngisor  iki  sing  klebu  tembung  camboran  yaiku .  .  .  .
   a.andhap  asor                         c.bangcuk
   b.blaka  suta                             d.adi  luhung                                              

7.Sing  nonton  bal-balan  jejel .   .   .   ngebaki  stadion.
  a.muyel                                     c.menceb 
  b.riyel                                       d. ngeyel

8.Wis  ana  sawulanan  Reni  nandhang  lara  .  Mulane  awake  tansaya  kuru  sasat  mung  kari 
 .  .  .  .
 a.dubang                                 c.bangjo
 b.lunglit                                   d.bangcuk

.9. Ngger  putuku,  rungokna  pituturku
     Sira  ngabektiya
     Marang  yayah  sarta  wibi
     Iku  mono  dhawuhe  Gusti  Pangeran
Isine  geguritan  kasebut  ngandhut  pesen  supaya  kita  kabeh  kudu .  .  .  .
 a.manut  yen  dituturi           c.ndonga  murih  wibawa
 b.manembah   Gusti              d.ngabekti  marang  wongtuwa

10.   Sira  ngabektiya ,
    Marang  yayah    sarta  wibi
    ------------------------------------
    Ukara  geguritan  kasebut  yen  didadekake  ukara  gancaran  dadine .  .  .  .
  a.kowe  kudu  ngabekti  marang  manungsa
  b.kowe  kudu  ngabekti  marang  Gusti  Pangeran
    c..kowe  kudu  ngabekti  marang  wongtuwa
  d.kowe  kudu  ngabekti  marang para  leluhur

11. Tulisan  Jawa  kasebut  diwaca .  .  .  .
 a.dirubung  curut                    c.disurung  katut
 b.disurung  manut                  d.dirubung  semut

12.   Pardi  sinau  maca.    Yen  ditulis  Jawa  .  .  .  .
a.                               
b.
c.
d.

13.Ditakoni  kok  mung  ngembang  .   .   .   , aja  ndrenges  wae.
a.jambu      c.asem
b.suruh      d.bakung

14.Roning  .   .   .    mas , sampun   sayah  nyuwun  ngaso.
a.asem      c.lombok
b.krambil      d.mlinjo

15.Parmin  lan  Slamet  ngangkat  meja  ing  kamar. Ukara  kasebut  mawa  tatanan .  .  .  .
a.J . W . K . L      c .L . W .J .K
b. J .W .L .K      d. L .W .K .J

16. .Yen  ditulis  latin .  .  .  .
a.sapa  kepradah      c.bapa  kepradhah.
b.japa  mantra      d.jaya  kepradhah

17.Ibu  ngendika , “Yen  nunggang   sepedhah  sing  ati-ati , Le !”  Ukara  kasebut  klebu ukara  .  .  .   a.kandha                    c.tanggap
b.crita      d.tanduk

18.Pak  Guru  dhawuh, “ Bocah-bocah , kowe  kabeh  kudu  sing  rukun !       
 Ukara  kasebut  yen  didadekake  ukara  crita  dadine .  .  .  .
a.Pak  Guru  dhawuh  bocah-bocah  lan  kowe  kudu  rukun
b.Pak  Guru  ndhawuhi  kabeh  bocah-bocah  supaya  sing  rukun
c.Pak  Guru  dhawuh  kudu  rukun  karo  bocah-bocah
d.Pak  Guru  lan  bocah-bocah  didhawuhi  yen  kudu  rukun

19.Godhong  gedhang  garing  diarani .  .  .  .
a.dliring    c.klaras
b.kajang      d.procot

20.Isine  asem  arane  klungsu , yen  isine  duren  arane .  .  .  .
a.botor        c.bethem
b.pongge      d.klathak

21.Kembange  blimbing  wuluh  kuwi  kena  digawe  tamba  lara .  .  .  .
a.weteng      c.panas
b.linu        d.watuk

22.Parmin  negor  kayu  nganggo  graji. Kang  dhapuk  lesane  ukara  kasebut  yaiku .  .  .  .
a.Parmin        c.kayu
b.negor    d.graji

23.Anake  pitik  jenenge .  .  .  .
a.kuthuk        c.beyes
b.bledug        d.munyuk

24.Pagupon  iku  jenenge  kandhang .  .  .  .
a.pitik    c.jaran
b.macan    d.dara

25.Balung  klapa , ethok-ethok  ora  ngerti . Balung  klapa  tegese .   .  .  .
a.bathok   c.klothok
b.pathok     d.menthok

26.Ukara  ing  ngisor  iki  sing  klebu  krama  alus  yaiku .  .  .  .
a.Bapak  lagi  maos  koran
b.Aku  diutus  ibu  tuku  gula
c.Budhe  maringi  sangu  aku
d.Ibu  sampun  kondur  nitih  dhokar

27.Bapak  wis  mulih  saka  sawah. Ukara  kasebut  yen  didadekake  krama  alus .  .  .  .
a.Bapak  sampun  wangsul  saking  sabin
b.Bapak  sampun  kondur  saking  sabin
c.Bapak  wis  kondur  saka  sawah
d.Bapak  wis  wangsul  saka  sawah

28.Emboke  dielus-elus ,  anake  diidak-idak. Unen-unen  iki  klebu .  .  .  .
a.pepindhan c.paribasan
b.wangsalan d.cangkriman

29.Pitik  walik  saba  kebon , batangane .  .  .  .
a.kates c.nanas
b.waluh d.gedhang

30.Kuku  Pancanaka  kuwi  gegamane .  .  .  .
a.Arjuna   c.Puntadewa
b.Wrekudara d.Nakula

31.Putra pambarepe  Pandhawa  yaiku .  .  .  .
a.Arjuna c.Puntadewa
b.Wrekudara d.Nakula

32.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekan  omah  Jaka  Kendhil  crita  karo  emboke, anggone  mentas  weruh  putri adus  ing  tengah  alas. Jaka  Kendhil  banjur  nembung  marang  emboke  yen  arep  ngancani  putri  ragil  kuwi , nanging  emboke  menging .  Jaka  Kendhil  banjur  kongkonan  emboke  supaya  nglamar  putri  sing  ragil  kuwi  ana  ngarsane   sang Prabu. 
Irah-irahan  sing  trep  kanggo  crita  ing  ndhuwur  yaiku .  .  .  .
a.Jaka  Kendhil c.Putri  Ragil
b.Sang  Prabu d.Mbok  Randha

33.Jaka  Kendhil  rumangsa  .   .   .   marang  putri  sing  lagi  nandhang  susah.
a.seneng c.welas
b.serik d.bungah

34.Manuk  tuhu  mencok  pager
 Ayo  sinau  ben .  .  .  .
a.banter c.santer
b.pinter d.seger

35.Isi  parikan   ing  soal  nomer  34  kasebut  ,manggon  ing  gatra  ka.  .  .  .
a.pisan c.telu
b.loro d.papat

36. Mung  welingku
Mbudidaya  ngelmu  utama  iku  wajib
Aja  lena  lan  sembrana
Ben  dadi  wong  kang  mulya
Apa  tegese  tembung  mbudidaya  ing  ukara  geguritan  kasebut  ?
a.pesen c.nganakake
b.nggolek d.ngedegake

37.Miturut  isine  geguritan  kasebut  ,geneya  mbudidaya  ngelmu  utama  iku  wajib ?
a.ben  sakti  mandraguna               c.ben  dadi  wong  sing  mulya
b.ben dadi  wong  sing  lena       d.ben  dadi wong  sugih

38.Isi  geguritan  ing  soal  nomer  36  kasebut,  ngandhut  pesen  yen  satemene  nggolek  
ngemu sing  utama  iku  hukume .  .  .  .
a.wajib c.ora  perlu
b.ora  wajib d.rada  wajib

39.Ibu  lagi  mbunteli  naga .  .  .  ing  amben  mburi.
 a.taun c.sari
b.sasra d.dina

40.Sari  lan  Dewi  latihan nglangi  ing  Selokambang. Kang  dhapuk  jejering  ukara  kasebut  
 yaiku  .  .  .  .
a.Sari  lan  Dewi c.nglangi
b.latihan d. ing  Selokambang

41.Sampeyan  badhe  tumbas  punapa ? Ukara  kasebut  klebu  basa  krama .  .  .  .
a.inggil c.lugu
b.alus d.madya

42.Raden  Arjuna  kagungan  gegaman  sekti  kang  awujud  panah , yaiku :
a.Panah  Pasopati c.Panah  Wijayandanu
b.Panah  Guwawijaya d.Panah  Songsong  Tunggulnaga

43.Putra  Pandhawa  kang  awatak  jujur  lan  ora  bisa  basa  yaiku .  .  .  .
a.Yudhistira c.Bimasena
b.Janaka d.Nakula

44.Keturunane  pitik  Jawa  karo  pitik  alas  diarani .  .  .  .
a.bekikuk c.kate
b.bekisar d.kedu

45.Waluh, semangka, lan  timun  kuwi  klebu  tanduran .  .  .  .
a.palakirna c.palawija
b.palakependhem d.palakesimpar

46.Tahu  lan  tempe  kuwi  digawe  saka .  .  .  .
a.tebu c.tela
b.jagung d.kedhele

47.Kembang  lombok  arane  menik, yen  kembang  kacang  arane .  .  .  .
a.besengut c.drenges
b.mayang d.gleges

48.Tukang  nabuh  gamelan  kuwi  diarani .  .  .  .
a.niyaga c.waranggana
b.juru  gendhing d.pacalang

49.Karawitan  iku  kabudayan  kang  adiluhung, mula  kudu.  .  .  .
a.disirnakake c.dilestarekake
b.disingkirake d.dilirwakake 

50.Kucing  ireng  kae  mangan  tikus  .Yen  didadekake  ukara  tanggap  dadi . .  .  .
a.Tikus  ireng  kae  dipangan  kucing
b.Kucing  dipangan  tikus  ireng  kae
c.Tikus  dipangan  kucing  ireng  kae
d.Dipangan  tikus  ireng  kae  kucing

Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP